מסמכי מכרז:

פרק א’- הוראות למשתתפים במכרז-כולל פרק 1 עד פרק 6, על כל נספחיו א’ עד יא’

פרק ב׳ – הסכם כולל נספחים 1 עד 3

פרק ג׳ – מפרטים ותוכניות

נספח 6- המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משהב”ט (האוגדן הכחול)
נספח 11- נספח בטיחות (מופיע תחת הזמנה להציע הצעות)