תנאי קבלה, מעבר וסיום בתכנית הלימודים

קבלת מועמד תתבסס על הקריטריונים הבאים:

 • תואר “בוגר”ממוסד אקדמי מוכר עם עדיפות לחוגים בכלכלה, ניהול ודומיהם.
 • סיום כל החובות לתואר “בוגר” לפני תחילת שנת הלימודים.
 • מועמדים בממוצע שלפחות 78-79 בתואר ראשון, קבלה מן המניין.
 • ממוצע 76-77 יתקבלו על תנאי ממוצע 70 בסוף סמסטר א’ של התכנית.
 • המלצות –המלצה מן האקדמיה. על ההמלצה מן האקדמיה להעיד על יכולתו וכישוריו של המועמד באשר להיבטים אקדמיים של יכולות ניתוח, כתיבה ועריכה של מחקר.
 • קבלה במעמד על תנאי – מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף לימודיהם בכלכלה או בניהול אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה וניהול, יידרשו להשלים מקצועות יסוד בכלכלה, בניהול או במקצועות תומכים (קורסי השלמה). סטודנטים שלא למדו אחד או יותר מארבעת הקורסים הבאים נדרשים להשלימם בסמוך לפתיחת סמסטר א’, במהלכו ובסיומו, כפי שמפורט להלן. ניתן להשלים את הקורסים באחד משני המוסדות או בכל מוסד אחר מוכר להשכלה גבוהה בתכנית לכלכלה או ניהול.

לימודי השלמה

 1. תאוריות כלכליות מיקרו (  ההשלמה ניתנת שבועיים לפני תחילת הלימודים)

הקורס בוחן את ההתנהגות הכלכלית של הצרכן, היצרן ותהליך קביעת המחירים והכמויות אשר יקבעו בשיווי משקל בכלכלה. כמו כן, נדון בנושאים מתורת המשחקים ושימושיהם בכלכלות עם מספר קטן של יצרנים. מטרות הקורס הינן להקנות .לסטודנטים כלים להסבר, הערכה וחיזוי של התנהגות יצרן וצרכן בתור יחידה כלכלית

 1. תאוריות כלכליות מאקרו (ההשלמה ניתנת בין סמסטר א’ ל-ב’)

הקורס עוסק בגישות כלכליות שונות לפתרון בעיות מאקרו-כלכליות. בקורס נבחן את האפקטיביות של מדיניות מוניטרית ופיסקאלית להשגת שיווי משקל כללי במשק הכולל תוצר, תעסוקה ומחירים תוך התייחסות למשטרים שונים של שערי חליפין ותנועות הון. מטרת הקורס היא להבין את האתגרים העומדים בפני מקבלי ההחלטות, התועלות והעלויות של כל כלי מדיניות במשק קטן ופתוח דוגמת ישראל.

 1. מבוא לאקונומטריקה ( ההשלמה ניתנת במהלך סמסטר א’ )

הקורס מכסה בהרחבה מודל רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה – מודל בעל שימושים נרחבים בכלכלה ומדעי החברה. במהלכו מודגמת שיטת הריבועים הפחותים ונעשה שימוש במבחני השערות ורווחי סמך למקדמי המודל. כמו כן, מוצגות שיטות לבדיקת השפעתם של משתנים איכותיים על המשתנה הנחקר ולבחירת מודל אופטימלי. בפרט נידונות בעיות מולטיקולינאריות, טעויות בניסוח המודל והדרכים להתמודד איתן.  מודגש תפקיד הרגרסיה כאמצעי חיזוי.

 

 • קורסי ההשלמה יהיו ללא עלות (עד ארבע השלמות)
 • קורסי ההשלמה יתקיימו בסמוך לפתיחת סמסטר א’, במהלכו ובסיומו.
 • רוב ההשלמות יהיו בלמידה באמצעות זום
 • נדרש ציון עובר בלבד.

* סטודנטים הנדרשים לבצע קורסי השלמה יכולים להתייעץ עם יועץ אקדמי אודות התהליך עד תחילת שנת הלימודים.

 • תתאפשר מועמדות של בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מחו”ל שסיימו תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, בכפוף לאישור וועדת הקבלה של התכנית. כמו כן בוגרים ממוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית כתנאי לקבלה ללימודים.