אתיקה במידע

שימוש ביצירות מוגנות לצורכי הוראה ומחקר

למוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חשוב ביצירתו ובהנחלתו של ידע אקדמי, לציבור החוקרים, לסטודנטים ולציבור הרחב.  השימוש ביצירות מסוגים שונים במסגרת פעילות אקדמית, שעיקרה הוראה ומחקר, שונה במהותו מכל שימוש אחר ביצירות, שכן הוא חיוני לפעילות האקדמית. השימוש בעיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע לרבות מאגרים של תמונות קול ונתונים, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים.
הורדת טקסט מלא של ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם , ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות יוצרים.


חוק זכויות יוצרים מ-2007 מאפשר להשתמש ביצירות למטרות כגון לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על-ידי מוסד חינוך, הוא נועד לאזן בין הצורך להגן על זכויותיו של בעל היצירה, לבין זכות הציבור להשתמש בה ובלבד שהשימוש יעשה בכפוף לעקרונות שהוא מגדיר כ"שימוש הוגן" (סעיף 19 לחוק זכות יוצרים). שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. עם ציון  המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות ו כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשם בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.  

השימוש ההוגן נבחן על-פי השיקולים הבאים:

 1. מטרת השימוש ואופיו
 2. אופי היצירה שבה נעשה השימוש
 3. היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה
 4. השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה
 5. מתן קרדיט

הגישה והשימוש במקורות המידע מיועדים לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי, הפצה או מתן גישה לגורם אחר שאינו משתייך למכללה.

הפרת כללים אלה עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות המידע במכללה, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המכללה.

אחריות


הספרייה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה התעלמות מזכויות היוצרים של סגל או סטודנטים של המכללה.

למידע נוסף

בשנת 2009 הוקם פורום להשכלה נגישה, שלקח על עצמו לנסח עקרונות פעולה שיעזרו בהפחתת אי-הוודאות בקשר לסוגי השימושים המותרים על-פי החוק ביצירות, במסגרת שימושים אקדמיים.
 
הקוד האתי של הספרנים

הקוד האתי של הספרנים

עיקרי ערכי המקצוע:

 • צוות הספריה בעל השכלה מקצועית וממלאות  תפקיד מרכזי בתחומי איסוף,  שמירה והפצת המידע.
 • מקצוע הספרנות/מידענות בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי על יסוד גישה חופשית למידע, ובעל מחויבות לטיפוח התרבות והמדעים, ועדכנות וחדשנות בדרכי העבודה מתוך אחראיות ציבורית וחינוכית.
 • צוות הספריה בעל מחויבות לעודד ולידע  את קהילת המשתמשים הפוטנציאלים על שירותי הספריה.
 • צוות הספריה מחויב להכיר ולהתנהל לאור הקוד האתי של ספרני ישראל

מקצועיות:

צוות הספרייה  נוהג במקצועיות  בכל הפעילויות בתחום הספרייה, שואף  למצוינות מקצועית, מפתח כישוריו ומיומנויותיו, מעדכן ידיעותיו, ופועל להתפתחות המקצועית של הספרייה.

רמת שירות:

 • צוות הספריה מספק שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך עמידה אחראית בדרישות המשתמשים. 
 • צוות הספריה  נותן תשובות ללא משוא פנים, לכל פניה לסיוע, על פי מדיניות שירות שיוויונית.
 • בספריה יש קבוצות משתמשים שלכל קבוצה יש צרכים ודרישות שונות . כל קבוצה תקבל בהתאם לצרכיה ודרישותיה את שירותי הספריה.  

הימנעות מצנזורה:

 • הספרייה בוחרת ומשתמשת בספרות מבלי לצנזר את החומר מבחינות של השקפה, דת או עמדה פוליטית , בתנאי שהחומר רלוונטי למטרות הספרייה ועומד בסטנדרטים שלה.
  הספרן אינו פוסל חומר רק מפני שהוא שנוי במחלוקת או עלול לפגוע ברגשות של חלק מאוכלוסיית המשתמשים בספרייה.
 • הספרן אחראי לכך שהספרייה תספק חומר המייצג את מגוון הדעות בדבר הבעיות של ימינו, לפחות ברמת המגוון של המשתמשים והעניין שיש להם, ואינו מסיר חומר בגלל הסתייגויות של קבוצות לחץ, או כשמתעניינת בו רק קבוצת מיעוט מיוחדת.
 • ספריות ישתפו פעולה עם אנשים, קבוצות ומוסדות התומכים בחופש הדיבור, ההבעה והפצת המידע.

הגינות:

 • הספרן מבחין היטב בין דעותיו האישיות לבין אלה המייצגות את הספרייה או המוסד בו הוא עובד.
 • הספרן לא מערב את דעותיו האישיות בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, בגיבוש ובביצוע של מדיניות הספרייה.

פרטיות וצנעת הפרט:

 • הספריה רואה חובה  לשמור על פרטיות המשתמשים  הן בשמירה על פרטיים אישיים שנמסרו לספריה והן בבקשות השירות שביקש מהצוות או לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על סודיות וחיסיון המידע של המשתמשים.
 • הספריה תפעל במסגרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

שקיפות:

 • הספריה תעדכן את הקוד האתי ותדאג שכל כללי ההתנהגות , פעילות ושירותים יהיו ברורים וידועים לכלל המשתמשים.
 • הספרן דואג לכך שקהילת המשתמשים של הספרייה שבאחריותו תדע שחלה עליו חובה לשמור על סודיות מקצועית בדבר השירותים שהוא נותן למשתמשים.

זכויות יוצרים:

 • הספריה תכבד את חוקי זכויות היוצרים בכל התחומים  שהספריה פועלת. הן בספרים מודפסים והן במאגרי מידע , מדיה  וכל חומר כתוב או וירטואלי.