קורס יועצי השקעות ומנהלי תיקים

מסלול הכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים

הכנה לבחינות הרשות לניירות ערך
מנחה הקורס: פרופ‘ ניסים בן דוד

רקע

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו, חובה על כל מי שמבקש לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים לעמוד בבחינות הרשות לניירות ערך בישראל.
הקורס מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים.

קהל יעד

בוגרי תואר ראשון או שני בכלכלה / חשבונאות / מנהל עסקים במוסדות אקדמיים.

אלו זכאים לפטור מן הבחינות בכלכלה, סטטיסטיקה, מימון וחשבונאות.

מטרת לימודי ייעוץ השקעות


הכנת הסטודנטים לבחינות של הרשות לניירות ערך לרישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים.

הקורסים הנלמדים בקורס:

 • כלכלה: יסודות במיקרו כלכלה ,יסודות מקרו כלכלה ויסודות בכלכלה בינלאומית.
 • סטטיסטיקה ומימון: סטטיסטיקה, חישובי מימון ועקרונות ניהול נכסים פיננסיים.
 • חשבונאות: עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי, מבנה
  הדוחות הכספיים: מאזן, דו״ח רווח והפסד, דו״ח על שינויים בהון העצמי - מבנה והרכב, דו״ח על תזרימי מזומנים, דוחות כספיים מותאמים ומאוחדים, שיטות השיווי המאזני, ביאורים לדוחות, אירועים לאחר התאריך המאזני, רווח למניה ומשמעותו, דוחות כספיים לתקופות ביניים וניתוח הדוחות הכספיים.

  הקורסים הנלמדים במסגרת היחידה ללימודי המשך:
 • קורס אתיקה ודיני ניירות ערך: חוק ניירות ערך התשכ״ח, מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ״ד, מושגי יסוד בדיני חברות ובכללן, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ״ה, חוק איסור הלבנת הון התש״ס וחוק איסור מימון טרור, התשס״ה, עבירות ניירות ערך לפי חוק ני״ע התשכ״ח אתיקה כללית.
 • ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים - מקצועית א׳ + ב׳:
  מקצועית א׳: הכרת מכשירי ההשקעה לרכישה בישראל, קרנות נאמנות, ניירות ערך,
  תכניות חיסכון, קופות גמל, מוצרים מובנים, מטבע חוץ,תעודות סל, הכרה בסיסית
  של שוק הסחורות, רישום למסחר ושיטות מסחר, רישום ניירות ערך למסחר, שיטות
  מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם, היכרות עם גיליון שערים ומדדי
  ניירותערך בבורסה הישראלית, מכירות בחסר, חב׳ לרישומים, מסלקות הבורסה,
  מסלקות מעו״ף, השתתפות באסיפות כלליות, יפויי כח, גורמים המשפיעים על שווי
  ניירות ערך, תיאום שערים, דיבדנד וריבית, מניות הטבה, זכויות, הכרת חבילה
  בהנפקה, הערכת אג״ח, שווי שוק ומדדי סיכון, המבנה העיתי של שערי הריבית.
  תשקיף - הבנה וניתוח, שימוש במכשירים פיננסיים ותמחור אופציות.
  מקצועית ב׳: הגדרות צורכי הלקוח, קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח, בניית תיק השקעות הלכה למעשה, ניהולו השוטף, יכולות תגובה וניתוח סיטואציות, ניהול סיכונים דינאמי, ניצול הזדמנויות ארביטרז‘, ניהול תיק באסטרטגיית ”דלתא ניטרל״, חישובי תשואות והשוואות ודיווח ללקוחות.

הסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס ייגשו לבחינות הרשות לני״ע (4 מוקדמות) על
מנת לגשת לבחינות המקצועיות יש לעבור את 4 בחינות היסוד.
יועץ השקעות חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים חייב בהתמחות נוספת של 3 חודשים. סה״כ התמחות: 9 חודשים

תעודה:

בוגרי לימודי ייעוץ השקעות שיעמדו בבחינות הרשות לניירות ערך ויסיימו את תקופת הסטאז׳, יוסמכו על ידי הרשות לני״ע ליועצי השקעות / מנהלי תיקים.