נוהל משרתים במילואים

שירות מילואים בלימודים

שירות מילואים בלימודים

תחולה:

רכז מילואים, הסגל האקדמי, הסטודנטים המתבקשים לשרת במילואים וסטודנטים ששירתו במילואים.

מטרה:

קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים בהתאם לפרק ג'1 לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז 7002.

הגדרת מושגים:


 • שירות מילואים – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 7008.
 • מועד בחינה מיוחד – בחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו- ב' של הסמסטר המדובר.
 • רכז מילואים – אחראי על יישום פרק ג'1 לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז 7002.
 • התאמות – התאמות לסטודנטים לפי פרק פרק ג'1 לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז 7002 וכן לפי פרק ד' לכללי
  זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים( התשע"ב 7017 ,שקבעה המועצה להשכלה
  גבוהה.

שיטה/תהליך

 1. קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתיאום הגורמים הרלוונטים במכללה.
 2. פניה של סטודנט לרכז מילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית
  שירות המילואים או בקיצורו. הרכז מסייע לו במילוי טופס הבקשה.
 3. פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים.
 4. קביעת ההתאמות הרלוונטיות לסטודנט שפנה.
 5. מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

אחריות/יישום

 • רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת התאמות, בטיפול בהתאמות ובבקשות לדחיית/קיצור שירות מילואים.
 • תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;
 • זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;
 • דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
 • השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
 • היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
 • רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישוםהרגילים;