שירות מילואים בלימודים

תחולה:

רכז מילואים, הסגל האקדמי.

מטרה:

קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים בהתאם לפרק ג’1 לחוק זכויות הסטודנט התשס”ז 2007.

הפצה:

לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.

הגדרת מושגים:

שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח – 2008.
מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א’ ו- ב’ של הסמסטר המדובר.
רכז מילואיםכהגדרתו בסעיף 4 ב’נוהל המשרתים במילואים’ (נספח א’).
התאמותהתאמות לסטודנטים לפי סעיף 7 ב’נוהל המשרתים במילואים'(נספח א’).
עבודהלרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה סמינריונית המוגדרת כעבודה סמינריונית.

 

שיטה/תהליך

1.      קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.
2.      פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו.הרכז יסייע לו בילוי טופס הבקשה.
3.      פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.
4.      הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים שביצע +מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט.
5.      מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

מסמכים ישימים :

טופס הגשת ולת”ם, אישור על שירות מילואים פעיל ופנייה לקבלת התאמות.
 אחריות/יישום
רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.

שיעורי עזר/השלמה שאושרו לסטודנט

סטודנט אשר שירת 5 ימיי מילואים ומעלה באופן רציף וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וקיים חונך).
עבור כל יום העדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.

עדכון בדבר חקיקה

על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע”ח- 2018 אשר יחול משנת הלימודים התשע”ט קובע החוק כי סטודנט יהיה זכאי לשתיי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות: שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.

לידיעתך-  כל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים לועדה לתיאום מילואים בקישור: http://www.miluim.aka.idf.il/1184-he/Miluim.aspx

שאלות לפי נושאים

שאלות בנושא מלגת המכללה:

 1. מתי ניתן להגיש את מלגת המכללה?מלגת המכללה תפתח להגשה במהלך חודש נובמבר, ניתן להיכנס דרך המידע האישי.
 2. אין לי ולמשפחתי הכנסות כלשהן, אין לי תלושי שכר שאני יכול להציג, מה עלי לעשות? יש להמציא מסמכים על מעמד לא עובד מביטוח לאומי, כמו כן, יש לצרף פרוט על אבטחת הכנסה/ כל הכנסה אחרת מביטוח לאומי.
 3. במהלך השנה פוטרתי מעבודתי/ הורי /בן זוגי ומצבנו הכלכלי השתנה, מה עלי לעשות?יש להמציא אישורים חדשים על המצב שהשתנה ולעדכן את רכזת המלגות.
 4. אני רווק ולא גר בבית, מקיים משק בית עצמאי. האם אני חייב להביא אישורי הכנסה של הוריי?כן. רווק חייב להמציא אישורים גם על הכנסות הוריו. ניתן לצרף מסמכים על שכירות בנפרד וכד’.
 5. אני לא מצליח לצרף קבצים, מה עלי לעשות? נא לפנות לרכזת המלגות.
 6. האם ישנן מלגות נוספות שניתן להגיש במסגרת המכללה ולא קשורים במצבי הכלכלי?כן, ניתן להגיש בקשה למלגות במסגרת המעורבות חברתית.

שאלות בנושא מרכז אבחון:

 1. מה עושים עם אישור ההתאמות?את אישור ההתאמות לבחינות יש להביא איתך לכל מבחן. מומלץ להצמידו לתעודת הזהות.
 2. האם צריך להודיע למישהו שקיבלתי התאמות בבחינות?רק במידה וקיבלת התאמות של הקראה בעברית, הכתבת תשובות או היבחנות בחדר נפרד עליך לפנות למדור בחינות ולתאם את קבלתן. במידה וקיבלת התאמה של שימוש בדף נוסחאות מורחב עליך להחתים את מרצה הקורס מבעוד מועד.
 3. מה המשמעות של “קורסי חובה”? במכללה נהוגים קורסי חובה אשר לא ניתן לקבל פטור לגביהם: שיטות מחקר, סטטיסטיקה, שימושי מחשב, אנגלית, הבעה, הדרכה ביבליוגרפית וקורסי המגמה. מומלץ לא לדחות את ההשתתפות בהם שכן יש לסיימם עד לתום השנה השנייה ללימודים.
 4. האם הקורס “הדרכה ביבליוגרפית” חשוב?בקורס זה לומדים איך לנסח תשובות למבחן ולכתוב עבודות, לכן מומלץ מאוד ללמוד את הקורס בשנה הראשונה ללימודים ואף בסמסטר הראשון.

 

שאלות בנושא היחידה לקידום הסטודנט:

 1. כסטודנט על תנאי, לאיזה ממוצע עליי להגיע בסוף שנה א’?70 בחוג כלכלה וכלכלה וניהול.75 בחוגים: ניהול, קרימינולוגיה, תיאטרון, שימור, חינוך, רב תחומי.
 2. האם יש עדיפות להשקעה במקצועות מסוימים?יש צורך להשקיע בכל המקצועות מכיוון שהממוצע משוקלל בין כולם. מקצועות ליבה הם חשובים מאוד גם כקריטריון להישאר בחוג וכתנאי מעבר לשנה הבאה עם המשך לימודים תקין.
 3. במידה ונכשלתי בסטטיסטיקה בסמסטר א’, האם הקורס נפסל?במידה ונכשלת בסמסטר א’ עלייך לשאוף לקבל ציון גבוה בסמסטר ב’ כך שיאזן את הציון הסופי בקורס.
 4. כחונך במערך הסיוע הלימודי, באיזה תאריך עליי להגיש את יומני השעור לצורך תשלום עבור חונכות שביצעתי?ב- 20 לכל חודש.
 5. כמתרגל במערך הסיוע הלימודי, באיזה תאריך עליי להגיש את יומני השעור לצורך תשלום עבור חונכות שביצעתי?ב 25 בכל חודש.

שאלות בנושא שירות מילואים:

 • קיבלתי צו לשרות מילואים פעיל. איך אני מגיש ולת”ם לדחיית השרות?יש לפנות לרכז המילואים במשרדי אגודת הסטודנטים.
 1. קיבלתי צו לשרות מילואים פעיל. אלו הטבות/התאמות מגיעות לי?ההטבות מפורטות ב’נוהל שרות מילואים פעיל’.

שאלות בנושא מעורבות חברתית:

 1. האם אני יכול/ה לעשות מלגת פר”ח וגם להגיש מועמדות למלגה נוספת?כן, ניתן להגיש בקשה למלגות ותכניות נוספות. בשנה א’ מומלץ לפעול בתכנית אחת – שיבוץ בתכנית דורשת 80 עד 120 שעות התנדבות בקהילה.
 2. האם הסטודנט בוחר את מקום הפעילות החברתית? ההשמה נעשית לאחר ראיון אישי והעלאת ההעדפות. ההחלטה תעשה תוך התחשבות בכך אך בהתאם לדרישות מהעמותות איתן פועלת המכללה.