נוהל משרתים במילואים

שירות מילואים בלימודים

שירות מילואים בלימודים

תחולה:

 
רכז מילואים, הסגל האקדמי.
 

מטרה:

 
קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים בהתאם לפרק ג'1 לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007.

הפצה:

 
לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.
 

הגדרת מושגים:

 
שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008.
מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו- ב' של הסמסטר המדובר.
רכז מילואיםכהגדרתו בסעיף 4 ב'נוהל המשרתים במילואים' (נספח א').
התאמותהתאמות לסטודנטים לפי סעיף 7 ב'נוהל המשרתים במילואים'(נספח א').
עבודהלרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה סמינריונית המוגדרת כעבודה סמינריונית.
 

שיטה/תהליך

1.      קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.
2.      פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו.הרכז יסייע לו בילוי טופס הבקשה.
3.      פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.
4.      הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים שביצע +מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט.
 
5.      מעקב אחר ביצוע ההתאמות.
 

מסמכים ישימים :

 
טופס הגשת ולת"ם, אישור על שירות מילואים פעיל ופנייה לקבלת התאמות.
 
 אחריות/יישום
 
רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.
 

שיעורי עזר/השלמה שאושרו לסטודנט

 
סטודנט אשר שירת 5 ימיי מילואים ומעלה באופן רציף וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וקיים חונך).
עבור כל יום העדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.
 

עדכון בדבר חקיקה

 
על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע"ח- 2018 אשר יחול משנת הלימודים התשע"ט קובע החוק כי סטודנט יהיה זכאי לשתיי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות: שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.

לידיעתך-  כל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים לועדה לתיאום מילואים בקישור: http://www.miluim.aka.idf.il/1184-he/Miluim.aspx