מלגות הצטיינות ועידוד


 

סוג המלגה

קריטריון זכאות

המלגה

הליך קבלת מלגה

מלגות הצטיינות בלימודים אקדמיים מלגה לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם. עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת המחלקה האקדמית בחוג הלימודים (ניתן לפנות לחוגים לשאלות).
רוטרי מוריה 2,000 ₪ מיועדת לסטוד' מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכו - מידע דרך החוגים הרלוונטיים
רוטרי עמיתים נהרייה 1,500 ₪ מידע דרך החטיבה ללימודי שואה
 
 

סוג המלגה

קריטריון זכאות

המלגה

הליך קבלת מלגה

· מלגות עידוד חוגי.

 

לחוגים שימור אתרי מורשת או תיאטרון

 

 

  • סטודנט/ית אשר נרשם/ה לחד/דו חוגי שימור או תיאטרון ,אשר יחלו לימודיהם בסמסטר א שנה"ל תש"פ.
  • יהא זכאי סטודנט אשר לומד בשנה"ל תש"פ לכל הפחות 30 נ"ז , בתוכנית לימודים מלאה
  • üקבלת המלגה מותנית באי ביצוע שינוי מסלול לימודים , ובמקרה שיבוצע תבוטל זכאותו בעת ביצוע שינוי מסלול לימודים.
  • מותנה בתשלום דמי רווחה

 

 

 

גובה המלגה:

8,000 ₪

 

  • רשימת הזכאים למלגה תועבר לדיקנט באמצעות מחלקת השיווק עד 14 יום לאחר פתיחת שנה"ל תש"פ.
  • הסטודנט הסדיר את מקדמת שכ"ל, תשלומים נלווים .
  • שילם הסטודנט מלוא שכ"ל, סכום המלגה ייזקף לזכותו בכרטיס שכ"ל לשנת הלימודים העוקבת
  • הזיכוי יבוצע בכרטיס שכ"ל וישמש למימון שכ"ל בלבד.
  • סטודנט זכאי יחתום על כתב התחייבות בדיקנט (להוסיף לינק לכתב התחייבות)
  • מועד הזנת המלגה: עד 30.9.2020 מועד סיום שנה"ל תש"פ ,שנה א.

סטודנט חדש? מידע באמצעות מחלקת השיווק ובתהליך הייעוץ לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 04-9015103