מלגות הצטיינות ועידוד


 

ריכוז מלגות עידוד והצטיינות לשנה"ל תשפ"א

סוג המלגה

קריטריון זכאות

המלגה

הליך קבלת מלגה

מלגות הצטיינות בלימודים אקדמיים
מיועדות לסטודנטים בשנה ב' ו ג' ועל פי קריטריונים של ציונים שיומלצו בחוגים.
עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת המחלקה האקדמית בחוג הלימודים (ניתן לפנות לחוגים לשאלות).
רוטרי מוריה
קריטריון הבחירה הינו הצטיינות בפעילות החברתית באמצעות הקורסים בחוגים.
2,000 ₪ מיועדת לסטוד' מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכו - מידע דרך החוגים הרלוונטיים
רוטרי עמיתים נהרייה 1,500 ₪ מידע דרך החטיבה ללימודי שואה
 
סוג המלגה קריטריון זכאות המלגה הליך קבלת מלגה
·         מלגות עידוד מוסדי  ü      סטודנט אשר במעמד הרשמתו הציג תעודת עובד בהסכם המוסדי של המכללה המתעדכן מעת לעת באתר המכללה.  גובה המלגה  ü      הסטודנט יסדיר את מקדמת שכ"ל, תשלומים נלווים , שכ"ל.
 ·        מלגות  מרכזי צעירים ü מועמד ללימודים לשנה"ל תשפ"א אשר הופנה ע"י  מרכז הצעירים ואינו מופיע במאגר הפונים  במחלקת השיווק בשנה האחרונה  וגם הופנה ע"י רכז השכלה גבוהה במרכז צעירים באמצעות טופס פרטי מועמד  1000 ₪ ü      הזיכוי יבוצע בכרטיס שכ"ל וישמש למימון שכ"ל בלבד.
ü       המלגות מוקצות ל-20 הנרשמים הראשונים מכלל מרכזי הצעירים בכפוף לתקנון.    ü      סטודנט זכאי יחתום על כתב התחייבות בדיקנט 
  ü       יהא זכאי סטודנט אשר לומד בשנה"ל תשפ"א לכל הפחות   25 נ"ז , בתוכנית לימודים מלאה.  מלגה חד פעמית  ü      מועד הזנת המלגה: עד 30.9.2020 מועד סיום שנה"ל תשפ"א ,שנה א. 
  ü      מותנה בתשלום דמי רווחה    

סוג המלגה קריטריון זכאות המלגה הליך קבלת מלגה
·         מלגות עידוד חוגי - שימור אתרי מורשת ü      סטודנט/ית אשר נרשם/ה לחד חוגי שימור,  אשר יחלו לימודיהם בסמסטר א שנה"ל תשפ"א  8000 ₪ מלגה  ü      רשימת הזכאים למלגה תועבר לדיקנט באמצעות מחלקת השיווק עד 14 יום לאחר פתיחת שנה"ל תשפ"א.
ü      יהא זכאי סטודנט אשר לומד בשנה"ל תשפ"א לכל הפחות   25 נ"ז , בתוכנית לימודים מלאה ü      הסטודנט הסדיר את מקדמת שכ"ל, תשלומים נלווים .
ü      קבלת המלגה מותנית באי ביצוע שינוי מסלול לימודים , ובמקרה שיבוצע תבוטל זכאותו בעת ביצוע שינוי מסלול לימודים.  ü      שילם הסטודנט מלוא שכ"ל, סכום המלגה ייזקף לזכותו בכרטיס שכ"ל לשנת הלימודים העוקבת
ü      מותנה בתשלום דמי רווחה ü      הזיכוי יבוצע בכרטיס שכ"ל וישמש למימון שכ"ל בלבד.
ü      ממוצע בגרות 83  ü      סטודנט זכאי יחתום על כתב התחייבות  בדיקנט (מדור דקנט יישלח כתבתי התחייבות)
ü      מתקבלים בוגרי תואר ראשון קודם או מהנדסים. ü      מועד הזנת המלגה: עד 30.9.2020 מועד סיום שנה"ל תשפ"א ,שנה א. 

*האמור לעיל כפוף לתקנון מלגות המכללה .