מילואים, עולים, הריון

שירות מילואים בלימודים

שירות מילואים בלימודים

תחולה: רכז מילואים, הסגל האקדמי.

מטרה: קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים בהתאם לפרק ג'1 לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007.

הפצה: לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.

 

הגדרת מושגים:

 

שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008.

מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו- ב' של הסמסטר המדובר.

רכז מילואיםכהגדרתו בסעיף 4 ב'נוהל המשרתים במילואים' (נספח א').

התאמותהתאמות לסטודנטים לפי סעיף 7 ב'נוהל המשרתים במילואים' (נספח א').

עבודה לרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה סמינריונית המוגדרת כעבודה סמינריונית.

 

שיטה/תהליך

1.      קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.

2.      פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו.הרכז יסייע לו בילוי טופס הבקשה.

3.      פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.

4.      הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים שביצע +מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט.

 

5.      מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

 

מסמכים ישימים : טופס הגשת ולת"ם, אישור על שירות מילואים פעיל ופנייה לקבלת התאמות.

 

 אחריות/יישום

רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.

 

שיעורי עזר/השלמה שאושרו לסטודנט

 

סטודנט אשר שירת 5 ימיי מילואים ומעלה באופן רציף וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וקיים חונך).

עבור כל יום העדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.

 

עדכון בדבר חקיקה

 

על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע"ח- 2018 אשר יחול משנת הלימודים התשע"ט קובע החוק כי סטודנט יהיה זכאי לשתיי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות:

שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.

מלגה ליוצאי אתיופיה

פירוט הזכויות לסטודנטיות בהריון ולאחר הלידה

פירוט הזכויות לסטודנטיות בהריון ולאחר הלידה

זכויות אקדמיות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה

 

1.     הגדרות:

הוראות אלו מתייחסות לסטודנטיות ולסטודנטים כאחד.

"היעדרות בשל אירוע מזכה" -  היעדרות של סטודנטית לתקופה של לפחות 21 ימים לא רצופים במהלך במהלך הסמסט בשל אחת מהסיבות הבאות: שמירת הריון, נסיבות אחרות שקשורות בהריון, נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, טיפולי פוריות, או הפריה חוץ גופית.

תקנות אלו מתייחסות לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון, ותלמידות המכינות ביחידה הקדם- אקדמית.

2.     קבלת אישור התאמות

-         סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, יעבירו בקשה (נספח א') בצירוף מסמכים רפואיים/ סוציאליים ואחרים, הכוללים את התאריכים הרלוונטיים, לידי דקנט הסטודנטים בהקדם האפשרי.
 האישור יכלול את התאריכים עליהם חלה הזכאות מבלי לפרט את הסיבות למתן האישור.  ככל שהסטודנטית "נעדרת בשל אירוע מזכה" - הדבר יצוין באישור.

3.     באחריותה של  הסטודנטית להציג את אישור הזכאות בפני כל גורם שאליו תפנה בבקשות לקבלת ההתאמות לפי תקנון זה בהתאם לעניין.  
הרצאות

-         סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 30% מהשיעורים במקצוע שחלה בו חובת נוכחות.

-         סטודנטית לאחר לידה, תהיה זכאית לחופשת לידה בת שישה שבועות או 40% מכלל השיעורים (לפי הגבוה מבניהם).

-         סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לבקש קורס חוזר ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה בו.  

-         על הסטונדטית להציג את אישור הזכאות בפני רכז החוג על החלטתו לפרוש מהקורס.

-          עדכון שכר לימוד יבוצע על ידי רכז החוג.

-         רישום לקורס חלופי ללא תשלום (בגין קורס בחירה שלא מתקיים בשנה העוקבת) – יבוצע מול רכז החוג- ללא צורך בועדת חריגים או ועדת מועדים מיוחדים.

* חלה חובה על הסטונדטית להציג את "אישור הזכאות" למרצה ולרכז החוג .

 

4.     הארכת תקופת הלימודים:
סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים, זכאית להקפיא את לימודיה ולהאריך את הלימודים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שתחוייב בשכר לימוד נוסף, או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

5.     מטלות :

סטודנטית שנעדרה בשל "אירוע מזכה" תקבל מועד להגשת מטלות הקורס, או מטלה חלופית.
על הסטודנטית לתאם את תאריכי ההגשות מול רכז החוג והמרצה- תוך 6 שבועות ממועד חזרתה ללימודים.

6.     בחינות :

-         סטודנטית שנעדרה מבחינה בשל "אירוע מזכה", רשאית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים המקובלים במכללה – בכפוף להצגת אישור הזכאות בפני הועדה למועדים מיוחדים.

 (הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).

-         סטודנטית לאחר לידה שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, זכאית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים המקובלים בחוג הלימודים / במכללה בכפוף להצגת אישור הזכאות בפני הועדה למועדים מיוחדים.

(הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).

-         למען הסר ספק, בכל מקרה רשאית "הסטודנטית הזכאית" להיבחן ב-2 מועדים בלבד

-          סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס חובה, זכאית ללמוד בסטאטוס 'על תנאי' בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה. חלה חובה על הסטונדטית לקבל אישור כניסה לבחינה החלופית מרכזת החוג.

-         סטודנטית בהיריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של %25 ממשך זמן הבחינה. ובנוסף, רשאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה, ללא ההגבלות החלות על סטודנטים אחרים. (ובהצגת אישור זכאות)

7.     בני זוג של סטודנטית שנעדרו בשל אירוע מזכה

-         סטודנט שהוא בן זוג של סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה יהיה פטור מנוכחות בשיעורים משך שבוע ימים וזאת רק לאחר פנייה וקבלת אישור זכאות מדקנט הסטודנטים במכללה.

-         בן זוג של סטודנטית לאחר לידה יהיה זכאי למועד בחינה חריג ללא תשלום, בתנאי שלא ניגש לבחינה שמועד קיומה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, , בכפוף להצגת אישור הזכאות בפני הועדה למועדים מיוחדים.

(הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).

-         למען הסר ספק, בן זוג רשאי להיבחן ב-2 מועדים בלבד.

8.     מלגות

פרסים, מלגות ומענקים מהמכללה אשר מבוססים על ציונים ועל משך תקופת סיום הלימודים יחושבו לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.

9.     חניה

סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, ובהצגת אישור ריפואי.

 

10.כרטיסי צילום

"סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתיקרה של 20 צילומים ליום היעדרות

 

11.חדרי הנקה ומשטחי החתלה

חדר הנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים. מצויד בכורסת הנקה נוחה, משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור. בשעות עבודת המזכירה ניתן להיכנס ללא תאום, לאחר שעות העבודה יש לתאם מראש קבלת המפתח.

 ניתן ליצור קשר בנושא עם הגב' אושרית ברבי - רכזת מנהלית בטלפון 04-9015282  או בדוא"ל

טופס בקשה להתאמות לסטודנט/ית זכאי/ת

מידע נוסף