מילואים, הריון ולאחר לידה


שירות מילואים בלימודים

שירות מילואים בלימודים

תחולה: רכז מילואים, הסגל האקדמי.

מטרה: קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים

הפצה: לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.

 

הגדרת מושגים:

 

שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008.

מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו- ב' של הסמסטר המדובר.

רכז מילואים –  כהגדרתו בפרק ב'  בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012)

התאמותהתאמות לסטודנטים לפי פרק ג' ו- ד' בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012) 

עבודה לרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה המוגדרת כעבודה סמינריונית.

 

שיטה/תהליך

 

1.      קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.

2.      פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו. הרכז יסייע לו במילוי טופס הבקשה.
אתר ולת"ם

3.      פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.

4.      הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים + טופס 3010 + מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט. 

5.      מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

 

מסמכים ישימים : 

 
כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012).

 

 

 אחריות/יישום

 

רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.

 

התאמות והטבות מול דקנט הסטודנטים:

 

שיעורי עזר/השלמת חומר לימודי לסטודנט

 

סטודנט אשר שירת ברציפות 5 ימים ומעלה במילואים וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וימצא חונך). 

 

צילומים:

עבור כל יום היעדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.

 

זכאות להכרה ב - 2 נקודות זכות:

 

על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע"ח- 2018 נקבע כי סטודנט יהיה זכאי ל 2  נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור שירות במילואים.
 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.
  המכללה האקדמית גליל מערבי תאפשר הכרה בנקודות זכות בשירות של 14 יום בין אם התבצעו ברצף ובין אם במצטבר על פני שנת לימודים מספטמבר ועד ספטמבר.
ניתן ליצור קשר עם ענבל כתב אוזן, מנהלת סיוע כלכלי, מעורבות חברתית ופניות מילואים | בטלפון: 04-9015274 או בדוא"ל: InbalU@wgalil.ac.il
נשים בהריון ולאחר לידה

נשים בהריון ולאחר לידה

נוהל זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), בכפוף להחלטת מל"ג
 
1. פרק א': הגדרות
 
"המכללה"- האקדמית גליל מערבי
"דרישה מוקדמת"- השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל אירוע מזכה" -  היעדרות כמפורט בסעיף 19 ב(א) לחוק זכויות הסטודנט מבחינות או מלימודים לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר בשל אחת מהסיבות הבאות:
 1. טיפולי פוריות
 2. הריון
 3. לידה
 4. אימוץ
 5. קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה
 6. היעדרות לצורך שמירת היריון
 7. היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין ארצי
  (להלן: "אירוע מזכה")
"מטלה"- תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.
"תואר מתקדם"- תואר אקדמי שני.
 
2. פרק ב': רכז/ת התאמות
 
רכזת התאמות ותפקידיה
רכזת התאמות לשם יישום הוראות המכללה הן:
מרינה איצקוביץ'  טלפון: 049015391 | דוא"ל: marinai@wgalil.ac.il
תפקידי הרכזת:
א. קביעת ההתאמות לסטודנטים לאחר קבלת בקשה להתאמות, לפי ההוראות המוסד ובתיאום עם רכז/ת החוג הרלוונטי.
ב. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען.
ג. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.
 
רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שהועברו אליה.
 
3. פרק ג': התאמות ונהלי בקשת התאמות
 
סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, יציגו בפני רכזת ההתאמות מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים. במקרה של היריון יש להציג אישור הכולל גם תאריך לידה משוער.
 
3.1 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
א. סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
ב. שיעור היעדרות מקורס עבור ­סטודנטית לאחר לידה  יעמוד על 6 שבועות, או 30% מכלל השיעורים- לפי הגבוה. תקופה זו תוגדר כמשכב לידה ותספר מיום הלידה.
ג. מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
3.2 היעדרות מסדנאות, סמינריונים, קורסים מקוונים, סיורים ופרקטיקום
א. מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, מקורס ב: סמינריון, סיור, קורס מקוון, סדנא, פרקטיקום- להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר. באחריות הסטודנט ליידע ולפעול מול המרצה ורכזת ההתאמות.
 
3.3 מטלות בעת אירוע מזכה
א. סטודנטית במקרה של לידה או אימוץ תוכל לדחות עד 13 שבועות (6 שבועות משכב לידה+ 7 שבועות מלשון החוק) מתאריך הלידה את הגשת מטלת הקורס או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו.
ב. סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות במועד שנקבע להגשת מטלה תוכל להגיש את מטלת הקורס או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, באיחור של 7 שבועות לאחר תום היעדרות ללא קנס.
ג. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בהתאם לסעיפים א'+ ב' לעיל, למשל במקרה של קורס מקוון בו נדרשת הגשת מטלה משיעור לשיעור כחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה, תובא הסוגיה על ידי רכזת החוג להכרעת ועדת חריגים אקדמית.
ד. היה והועדה תקבל את הסתייגות המרצה יהיה על הסטודנטית לחזור על הקורס, ללא תשלום נוסף, בסמסטר הקרוב בו יוצע ולא יאוחר משנה מיום הלידה.
 
3.4 בחינות
א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ב. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ג. סטודנטית אשר בשל אירוע מזכה, לא נבחנה באחד מהמועדים המקובלים במוסד תיבחן במועד מיוחד אחר אשר יקבע בתיאום עם מדור בחינות והמרצה בסמוך ככל הניתן לסמסטר בו למדה את הקורס.  למען הסר ספק, בכל מקרה רשאית הסטודנטית הזכאית להיבחן ב- 2 מועדים בלבד.
ד. סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס חובה או שבשל היעדרותה לא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד בסטטוס 'על תנאי' בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה. 
 
3.5 התאמות בזמן בחינות לסטודנטיות בהיריון
א. סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה.
ב. סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך זמן הבחינה.
*על הסטודנטית להגיש בקשה להתאמות בבחינה לא יאוחר משבועיים לפני תקופת הבחינות. על הסטודנטית להציג אישור רפואי רלוונטי לרכזת ההתאמות הכולל גם תאריך לידה משוער.
*באחריות הסטודנטית להציג אישור התאמות בתוקף בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה.
 
3.6 הארכת לימודים:
א. סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים, זכאית להאריך את הלימודים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שתחויב שכר לימוד נוסף, או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 
ב. על הסטודנטית להגיש בקשה לרכזת ההתאמות שתפעל בתאום עם ועדת חריגים אד-הוק. בכל הקשור לפטור מתשלום שכ"ל על פי נוהל זה על הסטודנט לפנות לוועדת חריגים שכ"ל (ניתן לבצע פנייה דרך המידע האישי).
 
3.7 חניה בקמפוס:
א. סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, ובהצגת אישור רפואי.
ב. סטודנטית המבקשת לקבל אישור כניסה ברכב צריכה להציג בפני רכזת התאמות אישורים רפואיים רלוונטיים הכוללים שבוע ותאריך לידה משוער.
ג. קב"ט המכללה ינפיק אישור חנייה זמני והאישור יכנס לתוקף רק לאחר חתימה וחותמת דקנית.
 
3.8 תשתיות:
א. חדר הנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים. מצויד בכורסת הנקה נוחה, משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור. בשעות עבודה של מזכירת האגודה, ניתן להיכנס ללא תאום, לאחר שעות העבודה יש לתאם מראש קבלת המפתח.
 
3.9 בני זוג:
א. בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
ב. סטודנט לאחר לידה של בת זוג שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד (הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).
למען הסר ספק, בן זוג רשאי להיבחן ב-2 מועדים בלבד.
 
3.10 צילום:
א. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, זכאי להטבה שוות ערך ל- 20 צילומים או הדפסות של חומר לימודי שהפסיד, בעד כל יום לימודים שנעדר.
 
 
3.11 פרסום:
א. המכללה תפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר המכללה את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
ב. רכזת ההתאמות תביא בפתיחת כל שנת לימודים את עיקרי המסמך, לידיעת הסטודנטים, חברי הסגל האקדמי והמנהלי.