שירות מילואים בלימודים

תחולה: רכז מילואים, הסגל האקדמי.

מטרה: קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים

הפצה: לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.

 

הגדרת מושגים:

 

שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח – 2008.

מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א’ ו- ב’ של הסמסטר המדובר.

רכז מילואים –  כהגדרתו בפרק ב’  בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע”ב  2012)

התאמותהתאמות לסטודנטים לפי פרק ג’ ו- ד’ בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע”ב  2012)

עבודהלרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה המוגדרת כעבודה סמינריונית.

 

שיטה/תהליך

 

  1. קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.
  2. פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו. הרכז יסייע לו במילוי טופס הבקשה. אתר ולת”ם
  3. פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.
  4. הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים + טופס 3010 + מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט.
  5. מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

 

מסמכים ישימים

 

טופס הגשת ולת”ם

חוק זכויות הסטודנט בהקשר מילואים

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע”ב  2012).

 

 

אחריות/יישום

 

רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.

 

התאמות והטבות מול דקנט הסטודנטים:

 

שיעורי עזר/השלמת חומר לימודי לסטודנט

 

סטודנט אשר שירת ברציפות 5 ימים ומעלה במילואים וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וימצא חונך).

 

צילומים:

עבור כל יום היעדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.

 

זכאות להכרה ב – 2 נקודות זכות:

 

על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע”ח- 2018 נקבע כי סטודנט יהיה זכאי ל 2  נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור שירות במילואים.

  • שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.המכללה האקדמית גליל מערבי תאפשר הכרה בנקודות זכות בשירות של 14 יום בין אם התבצעו ברצף ובין אם במצטבר על פני שנת לימודים מספטמבר ועד ספטמבר.

ניתן ליצור קשר עם אריאל כהן, רכז פיתוח קריירה, ארגון בוגרים, סיוע לסטודנטים ופניות מילואים | בטלפון: 04-9015285 או בדוא”ל: [email protected]