מילואים, הריון ולאחר לידה


שירות מילואים בלימודים

שירות מילואים בלימודים

תחולה: רכז מילואים, הסגל האקדמי.

מטרה: קביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים

הפצה: לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, הסגל האקדמי, מדור שכר לימוד, מדור בחינות, אגודת הסטודנטים, רכזי תחומי לימוד.

 

הגדרת מושגים:

 

שירות מילואיםכהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008.

מועד בחינה מיוחדבחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו- ב' של הסמסטר המדובר.

רכז מילואים –  כהגדרתו בפרק ב'  בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012)

התאמותהתאמות לסטודנטים לפי פרק ג' ו- ד' בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012) 

עבודה לרבות תרגיל, עבודה, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה המוגדרת כעבודה סמינריונית.

 

שיטה/תהליך

 

1.      קביעת התאמות לסטודנטים במכללה בתאום הגורמים הרלוונטיים.

2.      פניה של סטודנט לרכז המילואים מאחר והסטודנט קיבל צו לשירות מילואים ומבקש סיוע בדחיית שירות המילואים או בקיצורו. הרכז יסייע לו במילוי טופס הבקשה.
אתר ולת"ם

3.      פניה של סטודנט לרכז המילואים בבקשת התאמות לאחר ששב משירות מילואים פעיל.

4.      הסטודנט יגיע עם טופס אישור על שירות המילואים + טופס 3010 + מערכת השעות שלו והרכז יבצע את ההתאמות לסטודנט. 

5.      מעקב אחר ביצוע ההתאמות.

 

מסמכים ישימים : 

 
כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב  2012).

 

 

 אחריות/יישום

 

רכז המילואים בדקנט הוא הגורם האחראי מטעם המכללה בקביעת ההתאמות ובטיפול בקשות לדחיית/ קיצור שירות מילואים.

 

התאמות והטבות מול דקנט הסטודנטים:

 

שיעורי עזר/השלמת חומר לימודי לסטודנט

 

סטודנט אשר שירת ברציפות 5 ימים ומעלה במילואים וכתוצאה מכך נעדר 3 ימים מהלימודים, הדקנט יאפשר לו 4 שעות סיוע לימודי פרטני לקורס, עד 3 קורסים לכל היותר (במידה וימצא חונך). 

 

צילומים:

עבור כל יום היעדרות בשל שירות מילואים יקבל הסטודנט 50 צילומים.

 

זכאות להכרה ב - 2 נקודות זכות:

 

על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית , התשע"ח- 2018 נקבע כי סטודנט יהיה זכאי ל 2  נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור שירות במילואים.
 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.
  המכללה האקדמית גליל מערבי תאפשר הכרה בנקודות זכות בשירות של 14 יום בין אם התבצעו ברצף ובין אם במצטבר על פני שנת לימודים מספטמבר ועד ספטמבר.
ניתן ליצור קשר עם אריאל כהן, רכז פיתוח קריירה, ארגון בוגרים, סיוע לסטודנטים ופניות מילואים | בטלפון: 04-9015285 או בדוא”ל: arielc@wgalil.ac.il
נשים בהריון ולאחר לידה

נשים בהריון ולאחר לידה

נוהל זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), בכפוף להחלטת מל"ג
 
1. פרק א': הגדרות
 
"המכללה"- המכללה האקדמית גליל מערבי
"דרישה מוקדמת"- השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל אירוע מזכה" -  היעדרות כמפורט בסעיף 19 ב(א) לחוק זכויות הסטודנט מבחינות או מלימודים לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר בשל אחת מהסיבות הבאות:
 1. טיפולי פוריות
 2. הריון
 3. לידה
 4. אימוץ
 5. קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה
 6. היעדרות לצורך שמירת היריון
 7. היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין ארצי
  (להלן: "אירוע מזכה")
"מטלה"- תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.
"תואר מתקדם"- תואר אקדמי שני.
 
2. פרק ב': רכז/ת התאמות
 
רכזת התאמות הריון ותפקידיה
רכזת התאמות הריון לשם יישום הוראות המכללה הן:
אפרת שניידר, טלפון: 049015282 | דוא"ל: efrats@wgalil.ac.il
תפקידי הרכזת:
א. קביעת ההתאמות לסטודנטים לאחר קבלת בקשה להתאמות, לפי ההוראות המוסד ובתיאום עם רכז/ת החוג הרלוונטי.
ב. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען.
ג. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.
 
רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שהועברו אליה.
 
3. פרק ג': התאמות ונהלי בקשת התאמות
 
סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, יציגו בפני רכזת ההתאמות מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים. במקרה של היריון יש להציג אישור הכולל גם תאריך לידה משוער.
 
3.1 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
א. סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
ב. שיעור היעדרות מקורס עבור ­סטודנטית לאחר לידה  יעמוד על 6 שבועות, או 30% מכלל השיעורים- לפי הגבוה. תקופה זו תוגדר כמשכב לידה ותספר מיום הלידה.
ג. מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
3.2 היעדרות מסדנאות, סמינריונים, קורסים מקוונים, סיורים ופרקטיקום
א. מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, מקורס ב: סמינריון, סיור, קורס מקוון, סדנא, פרקטיקום- להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר. באחריות הסטודנט ליידע ולפעול מול המרצה ורכזת ההתאמות.
 
3.3 מטלות בעת אירוע מזכה
א. סטודנטית במקרה של לידה או אימוץ תוכל לדחות עד 13 שבועות (6 שבועות משכב לידה+ 7 שבועות מלשון החוק) מתאריך הלידה את הגשת מטלת הקורס או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו.
ב. סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות במועד שנקבע להגשת מטלה תוכל להגיש את מטלת הקורס או מטלה ח