נהלים לסטודנטים בעלי ליקויי למידה


מידע בנושאי הפרעת קשב וריכוז, הקלות, אבחון ועוד.

נהלי מרכז האבחון

מרכז האבחון במכללה האקדמית גליל מערבי מהווה חלק משירותי משרד הדיקן ומטרתו לתמוך בסטודנטים לקויי למידה.
 

פנייה למרכז אבחון

סטודנט הפונה למרכז האבחון יקבל ממזכירת המרכז פרטים כלליים על תהליך האבחון. במידה והפונה ייגש לאבחון הוא יתבקש למלא שאלון אישי, להגיש מסמכים רלוונטיים (כגון: תעודות בית-ספר, דוחות אבחון קודמים וכד') ולשלם מקדמה.
 

תשלום

ההרשמה לאבחון מחייבת הסדר תשלום עלות האבחון (תשלום מקדמה והיתרה). במקרה של ביטול או דחייה ללא התראה מוקדמת (של לפחות 24 שעות ממועד האבחון שנקבע) דמי ההרשמה (בסך 80 ₪ עבור אבחון מת"ל ובסך  300 ₪ עבור אבחון דידקטי) לא יוחזרו.
במקרה של דחית האבחון מראש ובהתראה לעיל, לא יגבו דמי ההרשמה חדשים והסכום ששולם יישאר תקף  להרשמה החדשה שתקבע.
יתרת התשלום תשולם על די הפונה עד ליום האבחון.
 

בדיקת ההתאמה לאבחון

עם קבלת השאלון האישי והמסמכים הנלווים ולאחר קיום ראיון עם הפונה על-ידי המאבחן/ת, נבדקת מידת ההתאמה לביצוע האבחון. במידה וקיים יסוד סביר כי קשייו של הפונה אינם נובעים מלקות למידה, הפונה יופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.
 

העברת מטלות האבחון

כלי האבחון מועברים על-ידי מאבחן/ת דידקטי/ת מומחה/ית במפגש אחד או שניים (בהתאם לצורך ולסוג האבחון). האבחון במרכז מתבצע באמצעות כלים מקצועיים תקפים ומהימנים עם נורמות ארציות.
האבחון נערך בשפת האם של הפונה.
 

הפקת דוח האבחון

בתום המפגש המאבחן/ת מקדד את נתוניו של הפונה במבחנים השונים, בודק/ת את מידת ההלימה בין הקשיים עליהם דיווח הפונה לבין תוצאות האבחון וכותב חוות דעת המתייחסת לשאלת קיומה של לקות למידה או של חשד לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. בהתאם לחוות הדעת של המאבחן/ת תינתן אבחנה והמלצות למתן התאמות בבחינות ולסיוע בלימודים.
במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה בלתי סבירה, לא שלמה או מעורפלת, ייתכן שהמאבחן/ת לא יוכל/תוכל לגבש אבחנה חד-משמעית והמלצות להתאמות ולסיוע. במקרה כזה יומלץ לפונה לעשות בירור נוסף, נפרד מהאבחון .
 

מפגש עם הפונה

בתום כתיבת דוח האבחון הסופי על-ידי המאבחן/ת יתקיים מפגש עם הפונה למען מתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן. האחריות לקביעת פגישה זו מוטלת על הסטודנט/פונה.
שני עותקים מדוח האבחון נמסרים לפונה.
 

חיסיון דוח האבחון

מרכז האבחון אינו מעביר עותק מדוח האבחון לאף גורם מלבד הפונה עצמו, אלא אם כן חתם הפונה על טופס ויתור סודיות או ביקש זאת מפורשות.
 

קבילות האבחון

המוסדות להשכלה גבוהה אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן/ת ואת המלצותיו בגין מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה המקצועית הפועלת בכל מוסד.

אישור התאמות בדרכי היבחנות לאבחונים שבוצעו במרכז האבחון ומחוצה לו

תלמיד/סטודנט בבית הספר למכינות

אישור ההתאמות נעשה על-ידי המועצה הפדגוגית ו/או ועדת ההתאמות המחוזית בהתאם לדרישות של משרד החינוך.
 

סטודנט הלומד במכללה האקדמית גליל מערבי :

 • סטודנט בעל אבחון קודם שהינו בתוקף ובוצע במכון אבחון מוכר ומאושר (ולא עברו 5 שנים מיום ביצוע האבחון) יגיש את האבחון לבדיקה ואישור של המרכז לאבחון וטיפול בלקויות למידה של המכללה האקדמית גליל מערבי. במידה והמרכז אישר מתן ההתאמות, מזכירת מרכז האבחון תוציא אישור מודפס לסטודנט וכן עתק למדור בחינות שבמכללה.
 • סטודנט שאובחן במכללה האקדמית גליל מערבי- נוהל זהה לזה של סטודנט בעל אבחון קודם שהינו מאושר ובתוקף.
 • סטודנט בעל אבחון קודם שאינו בתוקף או שבוצע במכון לא מוכר/מאושר - הסטודנט ייגש לאבחון חדש על פי דרישות המרכז לאבחון של המכללה.

סטודנט שאינו לומד במכללה האקדמית גליל מערבי:

 • אישור התאמות שניתנו לסטודנט אשר נערך לו אבחון במרכז האבחון במכללה האקדמית גליל מערבי ושאינו לומד בה, ייעשה על-ידי הגורם המקצועי המיועד לכך במוסד בו הסטודנט לומד/ילמד.   

המרכז לטיפול

כל סטודנט הלומד במכללה האקדמית גליל מערבי ואשר אובחן בהווה או בעבר כלקוי למידה רשאי לפנות לקבלת תמיכה וטיפול במרכז האבחון והטיפול של המכללה.
 

הטיפול הניתן במרכז הנו ללא תשלום או בתשלום סמלי וכולל:

 • הדרכות אישיות עם מומחית לל"ל בנושאים כגון אוריינות אקדמית, בניית מערכת לימודים, שימוש בטכנולוגיה, סנגור עצמי, כתיבת עבודות וכד'.
 • חונך אישי מטעם פרויקט פר"ח–לשם: חונכות צמודה לאורך שנת הלימודים בהיקף של 2-4 שעות שבועיות המועברת על ידי סטודנט מצטיין. המעוניין בחונכות זו ימלא בראשית השנה טופס בקשה בו יפרט את הקורסים בהם הוא זקוק לעזרה/תגבור. הזכאות לחונכות מתבססת על טיב וחומרת הלקות ועל קדימות בהגשת הבקשה (שכן מספר החונכים מוגבל).
 • השתתפות בסדנאות בנושאים מגוונים כגון: אסטרטגיות למידה, הכנה למבחנים, התמודדות עם חרדת בחינות וכד'.
  השתתפות בסדנאות מומחה המועברות על ידי מרצה במכללה בקורסים ייעודיים - סטטיסטיקה, שימושי מחשב, שיטות מחקר. ההשתתפות בסדנה זו כרוכה בתשלום סמלי.

פירוט אמצעי התמיכה המיועדים לסטודנטים אשר אובחנו כלקויי למידה והלומדים במכללה: 

סיוע לימודי

 • המרכז לאנגלית - שיעורי תגבור באנגלית-  הסטודנט זכאי להשתתף בשיעורי תגבור באנגלית המתקיימים בכל הרמות. השתתפות בשיעורים אלה אינה כרוכה בתשלום. הצטרפות למרכז נעשית בתאום עם מרצך. 
 • הדרכות אישיות- הדרכות הנערכות במרכז האבחון באופן פרטני בנושאים הנבחרים על-ידי הסטודנט (בתאום מראש).
 • סדנאות:
   • סדנאות למידה בנושאים שונים (כגון: חרדת בחינות, מיומנויות למידה, הכנה למבחנים). מועדי הסדנאות מפורסמים בלוח המודעות של הדקנאט.
   • סדנאות מומחה: סדנאות המועברות על-ידי מרצה בקורסים שונים.  ההשתתפות כרוכה בתשלום.
   • קורס באנגלית ייעודי לבעלי לקויות למידה – בכל הרמות בהתאם למספר הנרשמים.
 • קבוצות תגבור בנושאים/קורסים שונים על פי צורך- התגבור ניתן באחריות היחידה לקידום הסטודנטים; ההרשמה לתגבורים אצל רכזות הסיוע הלימודי.

שרותי תלמיד:

 • צילומים- כל סטודנט לקוי למידה אשר חבר באגודת הסטודנטים, זכאי לקבל שרותי צילום מסובסדים. לצורך קבלת הסבסוד על הסטודנט לפנות לאגודת הסטודנטים בראשית כל סמסטר.
 • השאלת ציוד לימודי- ניתן להשאיל מהספריה מילונית אלקטרונית וכן, ניתן להשאיל מחשב נייד ממרכז האבחון לבחינות מותאמות.
 • שרותי דיקנט- במשרדי הדיקנט נמצאים לרשות הסטודנט יועצת לקויות למידה אליה ניתן לפנות במקרים של מצוקה לימודית, רגשית, כלכלית או אחרת. השירות ניתן הן בשפה העברית והן בשפה הערבית. 

שונות

 • את אישור ההתאמות לבחינות על הסטודנט להביא איתו לכל מבחן. מומלץ להצמידו לתעודת הזהות.
 • במכללה נהוגים קורסי חובה אשר לא ניתן לקבל פטור לגביהם: SPSS, שיטות מחקר, סטטיסטיקה ואנגלית. מומלץ לסטודנט לא לדחות את ההשתתפות בהם שכן יש לסיימם עד לתום השנה השנייה ללימודים.
 • הודעות שוטפות ועדכונים יישלחו לכתובת המייל בלבד, לכן על הסטודנט לוודא כי כתובת המייל הרשומה במזכירות מרכז האבחון עדכנית.
 • לקבלת מידע נוסף על הסטודנט לפנות למזכירת מרכז האבחון, בטל. 04-9015238  או למנהלת המרכז, בטל 04-9015291  ובמייל mercaz_ivchun@wgalil.ac.il.

פירוט ההתאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים לקויי למידה

הארכת זמן

 סטודנט המקבל מהמכללה אישור להארכת זמן יציג בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה את האישור שניתן לו להארכת זמן.
תוספת הזמן הניתנת תהיה אחידה וקבועה לכל בעלי האישורים והיא תהווה תוספת של 25% מן הזמן הנתון (למבחן ולבוחן).
 

שימוש בדף נוסחאות מורחב

התאמה של דף נוסחאות מורחב מאושרת למקצועות כמותיים וחישוביים בלבד.
התכנים הנוספים המופיעים בדף יאושרו כל עוד אינם פוגעים במהות הבחינה (התנגדות המרצה לתוכן מסוים שבדף לא תאפשר את הכנסת הדף למבחן) ולכן, על המרצה לעיין, לאשר ולחתום על התוספת בטרם המבחן.
במידה והמרצה לא אישר שימוש בדף נוסחאות לכלל הסטודנטים הלומדים בקורס, סטודנט עם לקויי למידה בעל אישור לשימוש בדף נוסחאות מורחב יהיה רשאי להכניס למבחן דף בהיקף שלא יעלה על שני עמודים (דף אחד).
במידה והמרצה אישר לכלל הסטודנטים הלומדים בקורס שימוש בדף נוסחאות יוכל הסטודנט הלקוי למידה להוסיף דף נוסף (עמוד אחד) למבחן.
בסיום הבחינה יש לצרף את דף הנוסחאות למחברת הבחינה ולהגיש למשגיח/ה.
במועדים ובהם המרצה אינו נוכח בבחינה יש להחתימו מבעוד מועד ולא ביום הבחינה או להחתים את ראש החוג.
לידיעת הסטודנטדף הנוסחאות יצורף למחברת הבחינה ולא יוחזר בסופה, על כן על הסטודנט  לדאוג לגיבוי.
 

מבחן מותאם בסטטיסטיקה

מבחן מותאם בסטטיסטיקה מיועד לסטודנטים הסובלים מלקות קשה בתחום הכמותי.
מהותו של מבחן מותאם בסטטיסטיקה היא הורדת שאלות הדורשות חישובים מורכבים או חשיבה/הבנה מתמטית ושימת דגש על הבנה תיאורטית של המושגים ומבחני הבדיקה הסטטיסטיים השונים. מרצה הקורס יכין ויחליט על תוכן המבחן המותאם.
 

מבחן מותאם באנגלית

מבחן מותאם באנגלית ניתן לסטודנטים אשר מתקשים משמעותית לקרוא באנגלית ולהבין את אשר קוראים.
 

שעתוק מבחן

ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה. מהות ההתאמה: הסטודנט כותב בעצמו את תשובותיו ובסיום המבחן מקריא לבוחן את תשובותיו. מחברת המבחן יכלול הן את תשובותיו המקוריות והן את אשר כתב הבוחן. לא ניתן להוסיף או לשנות את הכתוב בבחינה באופן כלשהו אלא להעתיק את הבחינה כמות שהיאעל ידי המשכתב.
הערה - סטודנט המקבל שעתוק יקבל הארכת זמן כמקובל.
 

שכתוב מבחן

ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה (אף עבור הסטודנט הכותב). מהות ההתאמה: הסטודנט מכתיב לבוחן את תשובותיו. בטרם עושה זאת רשאי הסטודנט לכתוב לעצמו ראשי פרקים.
הערה: סטודנט המקבל שכתוב יקבל הארכת זמן כמקובל.
 

הקלדת תשובות על גבי מחשב

ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה. מהות ההתאמה: הסטודנט כותב את תשובותיו ישירות על גבי מחשב שסופק על ידי מדור בחינות. בתום המבחן הבוחן מעביר את המחשב למרכז המחשבים בו מדפיסים את תוכן התשובות; לאחר מכן נמחק קובץ התשובות של הסטודנט.
הערה: סטודנט המקבל שכתוב יקבל הארכת זמן כמקובל.
 

הקראת שאלון הבחינה(בעברית)

ההתאמה ניתנת על רקע קושי משמעותי בפענוח ובהבנת הנקרא. המשגיח מקריא את הבחינה לסטודנט בחדר נפרד. הארכת זמן ניתנת בהתאם למקובל (ללא תוספת זמן מיוחדת לצורך ההקראה).
 
 

בחינה בחדר נפרד

ההתאמה ניתנת על רקע מוסחות גבוהה או עבודה קולית על רקע קושי להתרכז, לפצל קשב  ו/או להפעיל זיכרון עבודה ובאישור והמלצת נוירולוג בלבד. הסטודנט לא נבחן בכיתת האם אלא בכיתה נפרדת. הארכת זמן ניתנת כמקובל.
 
 
מרכז אבחון- הורדת טפסים

מרכז אבחון- הורדת טפסים

לחצו כאן להורדת הטפסים
יצירת קשר עם מרכז האבחון

יצירת קשר עם מרכז האבחון

דוא"ל טלפון

mercaz_ivchun@wgalil.ac.il

04-9015282

049015826