תכנית לימודים

.B.A רב-תחומי

תואר רב תחומי חד-חוגי

הלימודים כוללים ארבע חטיבות לימוד: שלוש חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 28 נקודות. כן יש לצבור 8 נקודות בקורסים מתודולוגים.
סך הכל יש לצבור 120 נקודות זכות בתואר זה.

תואר רב תחומי דו-חוגי

הלימודים כוללים שלוש חטיבות לימוד: שתי חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 20 נקודות. סך הכל יש לצבור 60 נקודות זכות בתואר זה.