סגל המרצים בחוג לחינוך


 

פרופ' עמליה לבנוני

פרופ' עמליה לבנוני

תחומי התמחות:

האסלאם בימי הביניים – הסטוריה חברתית ופוליטית עם דגש על התקופה הממלוכית במצריים וסוריה (1250-1517).

 

פרסומים נבחרים:

1. The Mamluk Ascendancy to Power in Egypt (Monograph-Hebrew), Gustav Heinemann Institute of Middle Eastern Studies (Haifa, 1987).
 
 2.  "Mamluks` Ascent to Power in Egypt", Studia Islamica, vol. 72 (1990), pp, 121-144.
 
3.  "The Mamluk Conception of the Sultanate", International Journal of Middle East Studies, vol. 26 (1994), pp. 373-392.
 
 4.  "The Consolidation of Aybak`s Rule: An Example of Political Instability in the Mamluk State", Der Islam, vol. 71/2 (1994), pp. 241-254.
 
 5.   Carl F. Petry, Protector or Praetorians: The Last Mamluk  Sultans and Egypt's Waning as a Great Power, State University of New York Press, 1994, Journal of the American Research Center in Egypt, vol. 34, pp. 275-77.
 
6.   A Turning Point in the Mamluk History: The Third Reign of al-Nasir Muhammad Ibn Qalawun (1310-1341), E.J. Brill (Leiden, 1995).
 
7.   "Al-Salih Imad al-Din",Encyclopaedia of Islam, Second Edition  (EI2), vol. 9:986.
 
8.  "Al-Salih Salah al-Din Hadjdji", Ecyclopaedia of Islam, Second Edition (EI2), vol. 9:987.
 
 9.  "Al-Salih Salah al-Din Salih", Ecyclopaedia of Islam, Second Edition (EI2), vol. 9:986-987.
 
10.  "Rank-and-File Mamluks Versus Amirs: New Norms in the Mamluk Military Institution", in Thoman Philipp and Ulrich Haarmann (Eds.), The Mamluks in the Egyptian Politics and Society, The Cambridge University Press, Cambridge, 1998, pp. 17-31.
 
11.  Sato Tsugitaka, State and Rural Society in Medieval Islam,Sultans, Muqta`s and Fallahin, (Leiden .J. Brill, 1997),Mamluk Studies Review, vol. 3 (1999), pp. 207-210.
 
12.  P. M. Holt, Early Mamluk Diplomacy (1260-1290) (Leiden, E. J. Brill, 1995), Der Islam, vol. 78 (2001), pp. 170-71.
 
 13. "Mamluks", Travel, Trade and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia, ed. John Block Freidman, Garland Publishing, 2000, pp. 355-357.
 
 14.  "Baybars", Travel, Trade and Exploration in the Middle Ages: An
  Encyclopedia, ed. John B. Freidman, Garland Publishing, 2000, pp. 51-52.
 
15.   "Sagar ad-Durr: A Case of Female Sultanate in Medival Islam", in U. Vermeulan and D. De Smet (eds.), Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Uitgeverij Peeters, Leuven, 2001, pp. 209-18.
           
16.  Linda S. Northrup, From Slave to Sultan, The Career of al- Mansur Qalawun and the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria (678-689 A.H./1279-1290 A.D.), Der Islam, vol. 78,pp. 369-70.
 
 17.  Jane Hathaway, The Politics of Households in Ottoman Egypt , Cambridge University Press, (1997), the American Research Center in Egypt, vol. 38, pp. 152-53.
 
18.   Nelly Hanna, Making big Money in 1600 , Syracuse University Press (1998), vol.38, pp. 150-52.
 
19.   Carl Petry (ed.), The Cambridge History of Egypt, Vol. I:Islamic Egypt, 640-1517, Cambridge, Cambridge University Press, (1998), Bibliotheca Orientalis, vol. 5-6 (2001), pp. 694-697.
 
 20.   Michael Brett, The Rise of the Fatimids: The World of the Mediterranean and the Middle East in the Tenth Century, E. J. Brill (2001), International Journal for Middle Eastern Studies, vol. 34 (2002), pp. 743- 45.
 
 21.  Qasim ‘Abduh Qasim, Al-Sultan al-Muzaffar Sayf al-Din Qutuz,Batal ma’rakat `Ayn Jalut (Damascus, 1998), Mamluk Studies Review, vol. 6 (2002), pp. 235-237.
 
 22.  "Tabaka", Ecyclopaedia of Islam, Second Edition (EI2), Vol. 10:7.
 23.  "Ustadar", Ecyclopaedia of Islam, Second Edition (EI2), vol. 11:3.
 
 24.   Jane Hathaway, The Tale of Two Factions: Myths, Memory, and Identity in Ottoman Egypt and Yemen, State University of New York Press (2003), The Middle East Journal, vol. 59 (2005), pp.164-65.
 25.   "Sirat al-Mu'ayyad Shaykh by Ibn Nahid", Texts, Documents and Artifacts, (ed.) Chase Robinson, E. J. Brill, Leiden, 2003, pp. 211-232.
 
 26.   "The Sultan's Laqab: A Sign of a New Order in Mamluk Factionalism", The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, co-edited Michael Winter and Amalia Levanoni, E.J. Brill (Leiden, 2004),  pp. 79-115.
 
 27.   The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, co-edited Michael Winter and Amalia Levanoni, E.J. Brill (Leiden, 2004).
 
 28.   "Al-Nashu Episode: A Case Study of  'Moral Economy'", Mamluk Studies Review, vol.  9/1(2005),  pp. 207-220.
 
 29.   "Food and Cooking during the Mamluk Era", Mamluk Studies Review, vol. 9/2 (2005), pp. 201-22.
 
30.           "Awlad al-Nas in the Mamluk Army during the Bahri Period", in Mamluks and Ottomans Studies in Honour of Michael Winter, (eds.) David J. Wasserstein and Ami Ayalon, Routledge Taylor and Francis Group, Oxon and New York (2006), pp. 96-105.
 
31.          "Who were the Mafarida of the Mamluk Army?",Arabica, vol. L,4 (2006), pp. 1-22.
 
32.          "Water Supply in Medieval Middle Eastern Cities: The Case of Cairo", al-Masaq, Studia Arabo-Islamica Mediterranean, vol. 20(ii) (2008),  pp. 179-205.
 
 33.      Stuart J. Borsch, The Black Death in Egypt and England, A Comparative Study, University of Texas Press (2005), International Journal of Middle East Studies, vol. 40/4 (2008), pp. 720-722.
33.          Chapter 8: "The Mamluks in Egypt and Syria: The Bahri Mamluk Sultante (648-784/1250-1382); the Circassian Mamluks (784-922/1382 -1517)", in The New Cambridge History of Islam, ed. Maribel Fierro, Cambridge University Press (2010), pp. 237-284, 743-748.
 
 34.      "Mamluk Pilgrimage (1250-1517)", Encyclopedia of Medieval Pilgrimage, John M. Friedman (ed.), E. J. Brill, Leiden- Boston (2010), pp. 359-365.
 36.      "Aybak",   Ecyclopaedia of Islam, Third Edition, E. J. Brill, Leiden (2010), vol. 2, pp. 82-84.
 37.      "'Asqalan", Ecyclopaedia of Islam, Third Edition, E. J. Brill, Leiden (2010), vol. 2, pp. 122-24.
 38.       "Atabak al-Asakir",  Ecyclopaedia of Islam, Third Edition, E. J. Brill, Leiden (2010), vol. 2, pp. 84-87.
   
40.       "Who Were the Salt of the Earth of 15th Century Egypt", Mamluk Studies Review, vol. 14 (2010), pp. 63-84.
 
41.       "Ibn Jama'a",   Princeton Encyclopedia of Islamic Political  Thought , Princeton University Press (2011), pp. 44- 46.
              
42.       "Shajar al-Durr", in World Book Encyclopedia (online), Chicago, 2010.
 
43.     "The Halqa in the Mamluk Army: Why was it not dissolved when it reached its nadir?", Mamluk Studies Review, 15 (2011), pp. 37-65.
 
44.     "A Supplementary Source for the Study of Mamluk Social History: TheTaqariz", Arabica, 60/1-2 (2013), pp. 1-32.
45.   "The Battle of ʿAyn Jālūt: A Paradigmatic Historical Event in Mamlūk Historical Narratives", The Ulrich Haarmann  Memorial Lecture,  ed. Stephan Conermann, Bonn, vol. 11, 2014, pp. 1-26.
 
46.    "Takfīr in Egypt and Syria during the Mamluk Period", in Takfir, a diachronic perspective, eds. Camilla Adang, Hassan Ansari, Maribel Fierro, Sabine Schmidtke, E. J. Brill, forthcoming, 2015, pp. 155-88.
47.    "Asabiyya", Ecyclopaedia of Islam, Third Edition, E. J. Brill.