קורסים בחינוך

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך- קורסי ליבה

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך- קורסי ליבה

קורסי ליבה:

מבוא לתורת החינוך וההוראה

השיעור מציג את הפרופסיה של ההוראה כערך, כזכות, וכשליחות. הוא דן במטרות ויעדי החינוך וכיצד הם נקבעים, ובהכרת מושגים בסיסיים בתורת ההוראה, תיאורית האינטליגנציות המרובות היכרות עם שיטות ואסטרטגיות הוראה, למידה, והערכה בכיתה ההטרוגנית, בחינת היתרונות והחסרונות של אפשרויות השימוש היעיל בשיטות הוראה, ושילוב בין שיטות ההוראה וההערכה התאמתם לצורכי התלמיד.

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. השיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית-תרבותית, כמו גם על התפתחות השיפוט המוסרי, הלמידה, והבדלי המגדר. הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך (הורה/מורה/יועץ) לבין התלמיד.


יסודות בסוציולוגיה חינוכית

השיעור מציג לסטודנטים את הנחות היסוד בגישת הסוציולוגיה אל סוגיות מעשיות בחינוך. השיעור. הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי-הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסוק השיעור בהקניית ידע בסיסי על ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי-שוויון חברתי.

מבוא לפילוסופיה של החינוך

השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוך. כן הוא מקנה יכולת לנתח תכנים עכשוויים בחינוך.

מבוא למערכת החינוך בישראל

השיעור מקנה היכרות עם מערכת החינוך בישראל, בהתייחס אל מושגי יסוד, הגדרות, וניתוח של מערכות חינוכיות, וכן הבנה ויכולת ניתוח של דילמות של מערכות חינוך במדינות מודרניות, לנוכח ההתפתחויות בחברות בהן הן פועלות. בקורס משולבים סיורים במוסדות חינוך.


תכנון תכניות לימודים

תוכניות לימודים מגדירות את סוגי הידע והגישה החינוכית המאפיינים את בתי-הספר והתנהלותם. תפיסות אלה אינן מקובעות, הן מושפעות משינויים והתפתחויות בחינוך בעולם ובארץ. השינויים מתבטאים בתפיסות התכנון, ביישומן והערכתן של תוכניות הלימודים. השיעור מסייע להבין את ההתפתחויות שחלו בתכנון ובהערכת תוכניות לימודים במאה האחרונה ובוחן התפתחויות כלכליות-חברתיות והשפעתן על הגישה לידע והפעלתו ועל שיטות ההערכה בארץ ובעולם.


למידה חילופית בבית הספר ובמסגרות אחרות

שבר החינוך בעידן הפוסט מודרני מביא עימו אי-נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך הציבורי. כתוצאה מאי-נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך ובין אם מחוצה לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים בתקופתנו בכלל ועבור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.

מבוא לתולדות החינוך

השיעור עוסק במשנות פילוסופיות שעסקו בחינוך מתקופת התנ"ך עד דורנו, וחשיבותן לפיתוח השקפה פדגוגית.

מידה וחשיבה א'

הקורסים למידה וחשיבה א ו-ב מקנים ידע בסיסי על תהליכי למידה ועל היכולות השכליות המשתתפות בלמידה. הקורסים מתמקדים בנושאים המרכזיים הנחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית כמו: תפיסה, קשב, זיכרון, דמיון ופתרון בעיות. הקורסים מתייחסים לשיטות המחקר הנהוגות בחקר היכולות השכליות ומציגים מחקרים וממצאים חשובים בפסיכולוגיה קוגניטיבית.

למידה וחשיבה ב'


הקורסים למידה וחשיבה א ו-ב מקנים ידע בסיסי על תהליכי למידה ועל היכולות השכליות המשתתפות בלמידה. הקורסים מתמקדים בנושאים המרכזיים הנחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית כמו: תפיסה, קשב, זיכרון, דמיון ופתרון בעיות. הקורסים מתייחסים לשיטות המחקר הנהוגות בחקר היכולות השכליות ומציגים מחקרים וממצאים חשובים בפסיכולוגיה קוגניטיבית.

הערכת הישגים לימודיים

הערכת הישגים, היא חלק מהותי של החיים בבית-הספר. היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה. הקורס מפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי יסוד בהערכה, מאפייני הערכה בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה

אתיקה בחינוך

הכרות עם אתיקה כתחום דעת, הכרות עם דיונים קלאסיים באתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה המקצועית וקודים אתיים בהקשר החינוכי ובכלל, והקניית יכולת התמודדות עם דילמות מוסריות בהקשר המקצועי בכלל ובחינוך בפרט.

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך-קורסים מתודולוגיים

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך-קורסים מתודולוגיים


קורסים מתודולוגיים:


 

שיטות מחקר

הקורס מציג בפני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות


השיעור מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית ומפתח מיומנויות של יישום סטטיסטיקה בתחומי דעת שונים במדעי החברה.

שימושי המחשב א'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי (פרק א') בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך השיעור נלמד איך להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות דיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים.


שימושי המחשב ב'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בשיעור מתקדם בסטטיסטיקה, העוסק בסטיסטיקה היסקית. הלימודים מסתייעים בתוכנת SPSS. הסטודנטים לומדים להתאים מבחנים סטטיסטיים של בדיקת השערות לסוגי השערות ושאלות מחקר. עוד מתנסים הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני ההשערות השונים.

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך- קורסי בחירה

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך- קורסי בחירה

קורסי בחירה:


 

איתור וטיפול בקורבנות אלימות מינית

הקורס מתמקד באלימות המינית, זו המתרחשת במשפחה (גילוי עריות על ידי קרובי משפחה), בקהילה (על ידי מבוגרים או מתבגרים במפגש אישי ו/או באמצעים סיברנטיים ורשתות חברתיות) או במסגרת בית הספר (על ידי תלמידים, מורים ו/או אנשי שרות).
הקורס יעניק ידע תיאורטי בנושא אלימות מינית נגד קטינים, ידע בנושא חקר הבעיה; כלים לאיתור אלימות מינית; היכרות עם גישות טיפוליות; תוכניות מניעה בית ספריות; כלים להעלאת המודעות של צוות בית הספר וציבור ההורים והקהילה בנושא איתור, טיפול ומניעה. בנוסף תעשה היכרות עם תוכניות חינוכיות ועם ספרות ילדים לשימוש בתוכניות מניעה ו/או ייעוץ ו/או טיפול.

אתיקה בניהול

השיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. רציונאל השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין-אישי. על הסטודנט הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד עם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים יוצרות קונפליקט בין מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדבר. שיעור זה יבהיר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית והכללית.

בין פדגוגיה לטכנולוגיה

מטרת השיעור להקנות ידע על הקשר שבין פדגוגיה לטכנולוגיה, בתחומי דעת שונים ובסביבות למידה שונות. התלמידים ינתחו סיטואציות למידה בסביבה טכנולוגית מתקדמת ויציעו תהליכים פדגוגיים הולמים לסיטואציות כאלה. בנוסף, התלמידים ינתחו את תפקידו ומקומו של המורה במהלך הוראה בסביבה טכנולוגית, בהשוואה לתפקידו בסביבת למידה שאינה משלבת טכנולוגיה בלמידה.


דיאלוג בין מחנכים להורים במסגרות לגיל הרך

מערכת היחסים הנוצרת בין הצוות החינוכי וההורים כרוכה ברגשות ותפיסות עולם מגוונות העוסקות בטובת הילד. השיעור יתמקד במורכבות היחסים בין מחנכים להורים, בפערים בין תפיסות הצוות החינוכי את ההורים לבין תפיסת ההורים את הצוות החינוכי ובהבנת ההבדלים בין יחסי הורה-ילד ויחסי גננת-ילד, כגורם המשפיע על איכות היחסים בין הורים ומחנכים. בשיעור יוצגו דרכים שונות ליצירת דיאלוג שמאפשר לכל צד להרגיש ולממש את היותו שותף ושייך.

דיאלוג עם ילדים

קורס מתמקד בדיאלוג בין ההורה לילד. מטרתו ללמד מיומנויות תקשורת אפקטיבית עם ילדים ומיומנויות התמודדות עם סוגיות שונות בחיי הילד והמשפחה שבהם מתקיים הדיאלוג. הלמידה בקורס מקיפה את חיי הילד מהלידה עד ההתבגרות ומציגה אפשרויות שונות להבנת הילד ולתגובה אליו. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סרטונים והצגות מקרים הרלוונטיים לנושא הנלמד.


הערכת פרויקטים

תבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.

הפרעות קשב אצל ילדים

השיעור בוחן את הגורמים המעורבים בתסמונת הפרעת קשב. נסקרים בו מודלים המסבירים את התסמונת. ומוגדרים הסימפטומים העיקריים. כן מתוארים כלים דיאגנוסטיים, והטיפול המערכתי הכולל: תרופתי, התנהגותי, דידקטי ורגשי, במשפחה (תמיכה והדרכה) והתערבות בבית הספר.

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

שיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות

התפתחות פיזית מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך

השיעור מקנה כלים וידע בסיסי להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם, יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים, יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.


התפתחות פסיכומוטורית בגיל הרך והשלכות על תפקודי הלמידה בבית הספר

השיעור מציג את הגישה הנוירו-התפתחותית ועקרונותיה, הכרת המרכיבים הפסיכומוטוריים ותהליכי התפתחות תקינים ולקויים, הבנת הקשר בין קשיים פסיכומוטוריים התפתחותיים לבין קשיי למידה, הכרה של כלים דיאגנוסטיים וכלים טיפוליים, הגברת המודעות לחשיבות ההבחנה המוקדמת ולהתאמת גישות חינוכיות וטיפוליות לצורכי הילד.

התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך


הקניית ידע בסיסי וכלים להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם. הקניית יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים. יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

התקשוב בחינוך או החינוך המתוקשב

השיעור מסייע להכיר ולבחון באופן ביקורתי את השימושים האפשריים בתקשוב בהוראה ובלמידה. וכן עוסק בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי הוראה ולמידה תוך ניתוח הגורמים המשפיעים על התפתחות בית ספר מקוון.

חינוך לאזרחות ועיצוב הזהות

השיעור עוסק במחויבות החברתית והערכית של מערכת החינוך, להעניק משמעות לקיום משותף של עדות במדינה רב תרבותית.הוא בוחן את תפיסת הרב-תרבותיות בחברה ובבית-הספר ואת השלכתה על עיצוב הזהותורמת האזרחות בקרב התלמידים. דגש מיוחד מושם על בחינת מיקומה של המערכת הבית ספרית הדרוזית והשפעתה על עיצוב זהותם, אישיותם, ורמת האזרחות שלהם.

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזיקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות--משפחה ועבודה--בחיי האדם.

כתיבה תקינה ולקויה

שיעור מקנה לסטודנט ידע על תהליכי הקריאה בהיבטים התקינים והלקויים. הוא יציג ליקויי קריאה, דרכי הערכה ואבחון, ושיטות הוראה וטיפול. בנוסף, תידון התפתחות הקריאה של הילד והגורמים המעורבים בתהליך רכישת הקריאה. ייסקרו היבטים שונים של פעילות הקריאה. ראשית, יוגדרו המרכיבים הפסיכומוטוריים, הקוגניטיביים והרגשיים המשפיעים על רכישה והפניית קריאה תקינה. לאחר מכן יתוארו ליקויים ספציפיים בקריאה תוך התייחסות למקור של כל ליקוי. דגש מיוחד יושם על כלים דיאגנוסטיים ודרכי טיפול. כן יוצגו הגישות השונות להוראת הקריאה.


 

למידה וקשיי למידה

למידה היא פעולה המאפשרת לכל יצור חי ללמוד מיומנויות הישרדות. הקורס מסונף לענף הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והינו בגדר מבוא ללמידה פורמלית. הקורס עוסק בתהליכי למידה טבעיים ופורמליים בתחומים השונים, בפרט של מיומנויות אקדמיות – קשב, קריאה כתיבה וחשבון. הקורס מתאר את מנגנון ההתפתחות הטבעי של פונקציות למידה, דרכים בהם אפשר לשפר את התהליך הלימודי, וזיהוי כשלים אפשריים בתהליכי הלמידה כגורמים לקשיי למידה ותפקוד.

מבוא לטכנולוגיית המידע

בשיעור מוצגים מושגים בסיסיים מעולם המחשבים, עקרונות ויישומיהם בהוראה, תוכנות המיועדות להוראה ולמידה, קריטריונים להערכת חומרי למידה ממוחשבים, ופיתוח מיומנויות להכנת חומרי למידה באמצעות מחשב.

מבוא לייעוץ חינוכי

השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות ייעוציות.


מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

מבוא לכלכלת החינוך

הקורס עוסק בהיבטי המאקרו והמיקרו של כלכלת החינוך. ברמת המאקרו החינוך הוא סוג של טובין ציבוריים שהמדינה מספקת לאזרחיה. היא אף מווסתת את היצע החינוך על ידי גורמים עסקיים והמגזר השלישי. התמהיל הנכון בין שלושת הספקים הללו של החינוך מצוי במחלוקת, בין המחייבים שליטה רבה של המדינה לבין המעדיפים התערבות הכרחית בלבד (הפרטה). הקורס יציג את הכלים הכלכליים בהם משתמשת המדינה במערכת החינוך: מדיניות תקציבית, ויסות (רגולציה), שיתוף פעולה ציבורי-פרטי, והקריטריונים לקבלת מימון מהמדינה.
ברמת המיקרו עוסק הקורס בהבנת מהותו ותפקידיו של התקציב בכלל והתקציב הבית ספרי בפרט. סעיפי ההכנסה וההוצאה בתקציב הבית ספרי. מקורות ההכנסה של בית הספר ויזמות להגדלתם. סוגיות אלו מקבלות משנה תוקף עם המעבר לבתי ספר בניהול עצמי ופתיחת אזורי הרישום.

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.

מהי יצירתיות

השיעור מציג היבטים עדכניים של יצירתיות הקשורים לעשייה של הסטודנטים בעתיד תוך הבחנה בין ארבעה מרכיבים: האדם או האישיות היצירתית, התהליך (הקוגניטיבי) שמחולל חשיבה יצירתית, היבטים של סביבה תומכת או מעכבת ומונעת ביטוי יצירתי, והאופן בו החברה והפרט מעריכים תוצר כיצירתי. כן נעסוק בשאלה איך אפשר למדוד ולהעריך את הביטוי היצירתי.
מוטיבציה ללמידה וההקשר החברתי של בית הספר

שיעור מספק הזדמנויות למידה על עקרונות ותהליכים פסיכולוגיים בחינוך ומעודד חשיבה ביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. כן עוסק השיעור במוטיבציה ללמידה בהקשר החברתי בבית-הספר.

מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר

השיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים ומשתנים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים להשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם, בהנחה שהמנהלים צריכים להיות מסוגלים לחשיבה אינטר-דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים. חלק ניכר מהקורס מוקדש לדיון בדוגמאות (case studies) מבתי ספר.

מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי ספר

השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר במימדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.

מניעת אלימות

השיעור מציג ידע על אלימות כפי שהיא מתבטאת בתחומים שונים בחברה. הוא דן בהסברים הפסיכולוגיים של התופעה מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות, לאלימות כלפי פנים וכלפי חוץ. כן בוחן השיעור את התופעה גם מהיבט חברתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי-ספר בין הילדים, בבתים בין הורים וילדים, ובין גברים ונשים. הוא מציע דרכים להתמודדות עם האלימות וצמצום שכיחותה.

משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים

השיעור עוסק בהכרת התהליכים המתרחשים במשפחה שאובחן אצלה ילד עם צרכים מיוחדים, השפעת נוכחות הילד על ההורים, האחים, והמשפחה המורחבת, היבטים רגשיים, כלכליים חברתיים ותפקודיים. בחינת דרכי התמודדות של משפחות והסתגלותם, דרכי עבודה של אנשי מקצוע בתמיכתם במשפחות.


פיתוח מודעות הורית לשפה ולאוריינות

הקורס מקנה ידע בנושאים של חשיבות הסביבה האוריינית, הקשר בין עמדות והתנהגויות הורים כלפי קריאה להישגי ילדיהם ומחקרי התערבות בקהילה. בקורס מושם דגש על הסיפור והשיח ככלים לפיתוח סביבה אוריינית בגילים השונים תוך התייחסות להיבטים תיאורטיים מחקריים ומעשיים-יישומיים של טיפוח שפה ואוריינות. במסגרת הקורס מבצעים הסטודנטים פעילות קהילתית-מחקרית במהלכה הם מגיעים לגני ילדים בשעות אחר הצהריים, מתרגלים עם קבוצות הורים את אופן קריאת הסיפורים ופיתוח השיח סביבם ומפעילים את ילדיהם תוך שימוש בסיפורים ובמשחקים מותאמים לפיתוח שפה ואוריינות.

פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך

בשיעור מוצגת הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקר, וההתפתחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטיבית, הלשונית, החברתית והמוסרית של ילדים בתקופת הילדות. כן נידון המחקר העכשווי, שאלות עקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס מתחיל בסקירה על תקופת הינקות ואחר כך מתמקד בגיל הרך וגיל הגן וסוקר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר היסודי.


פרקים בספרות החינוך היהודי

השיעור בוחן את הקשר בין התלמיד, הרב והמורה במקורות חז"ל.

קשיי קשב וניתוח התנהגות


הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תוכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תוכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי (ABA) והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים

השיעור מקנה רקע תיאורטי על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית או לימודית. הוא מסייע לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, להכיר את התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושיטות הוראה ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.

שפה ומשחק

הקורס מעניק ידע בנושאים של התפתחות והעשרת שפה ומשחק בגיל הגן, תפקיד המבוגר בפיתוח יכולות השפה והמשחק של הילד ותרומת יכולות אלה להתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והרגשית של הילד. במקביל לידע התיאורטי מקנה הקורס ידע מעשי הכולל כלים לתצפית ולהערכה של יכולות שפה ומשחק של ילדים בגיל גן, וכלים לטיפוח מיומנויות שפה ומשחק בגן הילדים.

תיאוריות באישיות ומשמעותן בחינוך

השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.