לימודי חינוך - רשימת הקורסים

תיאור הקורסים הנלמדים במסלול ללימודי חינוך - קורסי ליבה ומתודולוגיה

תיאור הקורסים הנלמדים במסלול ללימודי חינוך - קורסי ליבה ומתודולוגיה

מבוא לתורת החינוך וההוראה

השיעור מציג את הפרופסיה של ההוראה כערך, כזכות, וכשליחות. הוא דן במטרות ויעדי החינוך וכיצד הם נקבעים, ובהכרת מושגים בסיסיים בתורת ההוראה, תיאורית האינטליגנציות המרובות היכרות עם שיטות ואסטרטגיות הוראה, למידה, והערכה בכיתה ההטרוגנית, בחינת היתרונות והחסרונות של אפשרויות השימוש היעיל בשיטות הוראה, ושילוב בין שיטות ההוראה וההערכה התאמתם לצורכי התלמיד.

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. השיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית-תרבותית, כמו גם על התפתחות השיפוט המוסרי, הלמידה, והבדלי המגדר. הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך )הורה/מורה/יועץ( לבין התלמיד.

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

השיעור מציג לסטודנטים את הנחות היסוד בגישת הסוציולוגיה אל סוגיות מעשיות בחינוך. השיעור. הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי-הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסק השיעור בהקניית ידע בסיסי על ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי-שוויון חברתי.

מבוא לפילוסופיה של החינוך

השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוך. כן הוא מקנה יכולת לנתח תכנים עכשוויים בחינוך.

מבוא למערכת החינוך בישראל

השיעור מקנה היכרות עם מערכת החינוך בישראל, בהתייחס אל מושגי יסוד, הגדרות, וניתוח של מערכות חינוכיות, וכן הבנה ויכולת ניתוח של דילמות של מערכות חינוך במדינות מודרניות, לנוכח ההתפתחויות בחברות בהן הן פועלות. בקורס משולבים סיורים במוסדות חינוך.

המחקר האיכותני

הקורס יציג בפני הלומדים את מהות המחקר האיכותני ואת יישומיו בתהליך החינוכי, יחד עם הצגת ידע מחקרי ושיטות מחקר נטורליסטיות ואיכותניות, לאור המודעות לכך שבעיות המחקר בחינוך הן מורכבות ומסובכות ולא די באמצעי מחקר כמותיים וסטטיסטיים כדי לענות עליהן. הקורס בשיטות המחקר האיכותני יתבסס הן על גישה תיאורטית והן על טכניקות לאיסוף, ניתוח והצגת נתונים מהשדה הנחקר, על איסוף ידע גלוי וסמוי והבהרתו באמצעות הסברים ותובנות מעמיקות.

שיטות מחקר

הקורס מציג בפני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.

תכנון תכניות לימודים

תכניות לימודים מגדירות את סוגי הידע והגישה החינוכית המאפיינים את בתי-הספר והתנהלותם. תפיסות אלה אינן מקובעות, הן מושפעות משינויים והתפתחויות בחינוך בעולם ובארץ. השינויים מתבטאים בתפיסות התכנון, ביישומן והערכתן של תכניות הלימודים. השיעור מסייע להבין את ההתפתחויות שחלו בתכנון ובהערכת תכניות לימודים במאה האחרונה ובוחן התפתחויות כלכליות- חברתיות והשפעתן על הגישה לידע והפעלתו ועל שיטות ההערכה בארץ ובעולם.

משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה

במאה ה 21 ללומדים הצעירים יש גישה בלתי מוגבלת למשחקים דיגיטליים ביניהם משחקי וידיאו ומשחקי מחשב. שילוב משחקים אלה בהוראה מעורר עניין אודות ערכם החינוכי ותרומתם הלימודית. קורס זה יתמקד בקשר בין המשחקים הדיגיטליים ללמידה, במטרה לבחון האם ניתן ללמוד ממשחקים דיגיטליים, איך ניתן לשלב משחק לימודי בהוראה וכיצד המשחק יכול להוות כלי להערכה חלופית.

למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות


משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני מביא עמו אי-נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך הציבורי. כתוצאה מאי-נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך ובין אם מחוצה לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים בתקופתנו בכלל ועבור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.

למידה וחשיבה א

השיעור מקנה ידע בסיסי על תהליכי זיכרון ומסביר את השלכות מאפייני הזיכרון על תהליכי למידה. חלקו השני. 1

למידה וחשיבה ב

מעמיק את הידע על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה במטרה לאפיין למידה יעילה ומגבלותיה. 1

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

הקורס מקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית. ילמדו שיטות של איסוף, ארגון, הצגה עיבוד וניתוח הנתונים. הקורס שואף להקנות את היסודות להבנת השימוש בסטטיסטיקה לשם ניתוח נתונים במדעי החברה.

שימושי מחשב א

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי )פרק א( בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת SPSS .במהלך השיעור נלמד איך להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות דיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים.

הערכת הישגים לימודיים

הערכת הישגים, היא חלק מהותי של החיים בבית-הספר. היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה. הקורס מפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי יסוד בהערכה, מאפייני הערכה בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה.

אתיקה בחינוך

הכרות עם אתיקה כתחום דעת, הכרות עם דיונים קלאסיים באתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה המקצועית וקודים אתיים בהקשר החינוכי ובכלל, והקניית יכולת התמודדות עם דילמות מוסריות בהקשר המקצועי בכלל ובחינוך בפרט.

שימושי מחשב ב

 השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בשיעור מתקדם בסטטיסטיקה, העוסק בסטטיסטיקה היסקית. הלימודים מסתייעים בתוכנת SPSS .הסטודנטים לומדים להתאים מבחנים סטטיסטיים של בדיקת השערות לסוגי השערות ושאלות מחקר. עוד מתנסים הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני ההשערות השונים.

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך - קורסי האשכולות

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך - קורסי האשכולות

אשכול ליקויי למידה:

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

 השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.

מתודיקה להוראת המתמטיקה

 השיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים. הוא מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. כן נידונות גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, במטרה להביא לגמישות בתכניות התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים. הבנת תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.

למידה וקשיי למידה 

פרוסמינריון הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד"כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

מחשבים בחינוך המיוחד

הקורס מאפשר היכרות עם יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים ותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוא דן בקבוצות אוכלוסייה וצרכיהן, והלקויות הנפוצות: לקויות פיזיות, קוגניטיביות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. נבחנים גם כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה.

שפה ומוח

השיעור עוסק בתהליכים הנוירו-קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה. במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, נדונים מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודה.

הוראה מתקנת במתמטיקה

מטרת השיעור לבנות עם הסטודנטים "ארגז כלים" לטיפול בקשיים של תלמידים בתפיסת מושגים במתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן לבנות עם הילדים את המושגים המתמטיים הבעייתיים עבורם, תוך מימוש היכולת שלהם והרחבתה. השיעור עוסק בהמחשת נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי, פיתוח היכולת להצגת נושא מתמטי בדרכים שונות, פיתוח היכולת לביצוע התאמות עבור ילדים המתקשים במתמטיקה, שילוב עבודת צוות בלמידה. השיעורים סובבים סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודות תלמידי בית-ספר יסודי, קריאת מאמרים וניתוחם בהקשר של הבעיות שיועלו לדיון, ושילוב המחשב במתן תמיכה לתלמידים המתקשים. הסטודנטים מבצעים מטלות תוך שילוב המחשב בהצגת המשימות בכתה.

קשיי קשב וניתוח התנהגות

הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי )ABA )והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

קשיים בקריאה ובכתיבה

השיעור דן בהיבטים של תהליך הקריאה בהם מתגלים קשיים. בדיון מובהרים ההבדלים בין קשיים שמקורם אורגני )למשל תקשורת לקויה בין המיספרות המוח( לבין קשיים שמקורם סביבתי, המתבטאים בהיקף אוצר המילים ובידע מוגבל על העולם. כמו-כן נדונים קשיים הנובעים מהעדר יכולת קשב, וקשיים אמוציונאליים כגון יחס שלילי לביה"ס. הקורס עוסק גם בנושאים הקשורים באיתור המתקשים בקריאה, בהערכה ובטיפול בבעיות קריאה וכתיבה.

אבחון ליקויים מתמטיים

הקורס יציג מחקרים התפתחותיים וקוגניטיביים, העוסקים באבחון קשיים בלמידת מושגים מתמטיים. הסטודנטים יקראו מאמרים עדכניים, יצפו במצגות מלוות סרטונים, ישיבו על שאלונים מקוונים וישתפו ברפלקציות בפורום הקורס. הסטודנטים יתנסו בבניית מבחן לאיתור קשיים ויראיינו ילד בהתאם לקריטריונים שילמדו בקורס.

לקויות למידה

השיעור דן במודלים תיאורטיים המתארים את הטיפול בתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה. עוד הוא עוסק בכלים ותכניות לטיפול בלקויות ובהפרעות שונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוח של תהליכי הוראה ולמידה.

אשכול ניהול במערכות חינוך:

ניהול עובדים בשירות הציבורי

מטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים של ניהול משאבי אנוש, הכרת זיקתו של ניהול משאבי אנוש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.

מבוא למנהל חינוכי

השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במנהל החינוך.

מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר

השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר בממדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.

בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון

הכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך. ראייה מערכתית של בית הספר כארגון, ויכולת ניתוח של התופעות הארגוניות המתרחשות בביה"ס.

דפוסי קבלת החלטות

הבנת התהליך של קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של קבלת החלטות.

לחנך לעתיד – סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע

מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד. לשם כך על המחנכים להגדיר מהו תפקוד מיטבי של הבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו הייתה קשה מאז ומתמיד והיא קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. בשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד. לשם כך הסטודנט יכיר מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.

ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת

ניהול בית-ספר מצריך הכרת היבטים שונים של הניהול: ארגון, משאבי אנוש, תקצוב, וכן יכולת לשלב את בית-הספר בקהילה. הקורס מציג בפני הסטודנטים אפשרויות לשימוש מושכל בתקשוב על ידי הנהלת בית-הספר באופן שמעצים את פעולתה. לשם כך נבחנות האפשרויות הכרוכות בתקשוב ונקודות ההשקה של התקשוב עם הניהול, הפדגוגיה, וההעצמה הקהילתית.

אתיקה בניהול

השיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. רציונל השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין-אישי. על הסטודנט הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד עם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים יוצרות קונפליקט בין מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדבר. שיעור זה יבהיר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית והכללית.

הערכת פרויקטים

התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.

מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר

השיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים ומשתנים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים להשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם, בהנחה שהמנהלים צריכים להיות מסוגלים לחשיבה אינטר-דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים. חלק ניכר מהקורס מוקדש לדיון בדוגמאות (studies case (מבתי ספר.

אשכול ייעוץ חינוכי:

נוער וצעירים בחברה המודרנית

השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה"שיגור".

מבוא לייעוץ חינוכי

השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות ייעוציות.

למידה וקשיי למידה

הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד"כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

נוער בסיכון

בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי. 1

תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך

השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.

פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך

בשיעור מוצגת הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקר, וההתפתחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטיבית, הלשונית, החברתית והמוסרית של ילדים בתקופת הילדות. כן נידון המחקר העכשווי, שאלות עקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס מתחיל בסקירה על תקופת הינקות ואחר כך מתמקד בגיל הרך וגיל הגן וסוקר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר היסודי.

הנחיית קבוצה

השיעור יקנה לסטודנטים עקרונות בסיסיים של עבודה כמנחים קבוצתיים הכוללים לימודי רקע תיאורטי עם התנסות אישית חווייתית בתוך קבוצת הלימוד. הקבוצה מהווה כלי לימודי שבמסגרתו יערך דיון וניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בה.

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶ קשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.

ייעוץ לבית ספר כמערכת

עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.

התמודדות עם מצבי לחץ - פרוסמינריון

השיעור מקנה ידע על מצבי לחץ, תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה, פוסט טראומה, חולי, התאבדות. וכן התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, הוא מצביע על מאגר אמצעי ההתמודדות המפתחים חוסן נפשי אצל תלמידים, הורים, ולצוות החינוכי. 1

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

השיעור מקנה בסיס תיאורטי להכרת הריאיון הייעוצי ככלי מרכזי בעבודתו הטיפולית של היועץ ומיומנויות להפעלת הריאיון הייעוצי באמצעות אימון והתנסויות. עוד מקנה השיעור ידע בסיסי בסוגיות מרכזיות ביחסי מטפל-יועץ, ומטופל-נועץ.

הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית

הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית. סקירת מגוון היבטים התפתחותיים של ילדים.

יעוץ למשפחה

אחת האוכלוסיות עמן עובד היועץ הם ההורים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת- קבוצות. רכישת ידע מקצועי בנושא זה מאפשרת ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם מתוך הבנת התהליכים מנקודת הראות של ההורים והתלמיד כאחד.

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות--משפחה ועבודה--בחיי האדם.

אשכול אוריינות:


ניצני אוריינות

השיעור מקנה ידע על ניצני אוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם למסגרות למידה פורמאלית בבית-הספר. הוא דן בדרכים ופעילויות לטיפוח והעשרה של ניצני אוריינות במסגרות החיים של הילד, ובהדרכה לפעילות משותפת עם ילדים המפתחים ניצני אוריינות.

היסטוריה של המתמטיקה

ההיסטוריה של המתמטיקה משקפת את ההתפתחות התרבות, החברה, והמדע לאורך שנים רבות. המשתתפים בשיעור ירחיבו את הידע ביחס להתפתחות המתמטיקה בהיבטים היסטוריים, ובהתייחסות לקשר בין התפתחות המתמטיקה לבין ההתפתחות החברה האנושית. במהלך השיעור מכירים הסטודנטים כמה מגדולי המתמטיקאים, והתיאוריות אותן הם פיתחו.

למידה אלטרנטיבית

בשיעור מוצגות דרכי למידה אלטרנטיביות המותאמות לאוכלוסיות שונות ולהוראת דיסציפלינות שונות. ההרצאות מתמקדות בתרומת דרכי למידה אלטרנטיביות להתמודדות עם הטרוגניות של התלמידים בכיתה, בהיבטים האישיים ובהיבטים התרבותיים. מושם דגש על הקשר בין דרכי למידה אלטרנטיביות לבין מהלכים ורעיונות בפיתוח תכניות לימודים.

למידה והוראת מתמטיקה בבית הספר הקדם יסודי ובבית הספר היסודי

השיעור הזה מפתח אצל הסטודנט את היכולת להבין תהליכי חשיבה של תלמידים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים בגיל הרך ובבית הספר היסודי, תוך פיתוח היכולת לרפלקציה על הוראת מתמטיקה ולמידתה בהתייחס לתכנים העומדים לרשותנו בעידן הדיגיטלי.

מבוא לאוריינות דיגיטלית

השיעור מציג מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. הוא סוקר סוגים שונים של טכנולוגיות, ומסביר את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח. כן מוצגים כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.

שפה ומוח

השיעור עוסק בתהליכים הנוירו-קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה. במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, נדונים מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודה.

פיתוח מיומנות שפה במסגרת החינוכית – היבטים תיאורטיים ומעשיים

השיעור מקנה ידע תיאורטי על שפה, אוריינות, זיכרון ולמידה, וידע מעשי על כלים, שיטות עבודה ואסטרטגיות לפיתוח מיומנויות שפתיות אצל ילדים במסגרת החינוכית. לקראת סופו, מתנהלת סדנה לסיכום כל אחד מנושאי הקורס. הסטודנטים מתנסים בעיבוד שיטות העבודה שהוצגו והתאמתן לתכניות הלימודים בגן ובבית הספר.

תקשורת בין המערכת הבית-ספרית למערכת המשפחתית

המחקר בשלושת העשורים האחרונים מצביע על תרומתן החשובה של המשפחות ומסגרות התמיכה הבלתי פורמאליות במשפחה ובקהילה לשיפור ההישגים הלימודיים של ילדיהן. השיעור נועד להקנות ללומדים את הרקע התיאורטי והמעשי המסייע להעצמת הורים בחינוך, לאפשר למשתתפים התנסויות ורכישת מיומנויות המסייעות לתמוך בחינוך של ילדיהם ולעודד את ההורים לקחת חלק פעיל בלימודיהם של ילדיהם בבית ובקהילה.

טיפוח יצירתיות

השיעור מיועד להקניית הבנה תיאורטית של היצירתיות ככלל ועל היצירתיות בגיל הרך במיוחד. עוד יעניק השיעור ידע על הפרקטיקה והיישום של תיאוריות על יצירתיות בטיפוח היצירתיות בגיל הרך.

אשכול חינוך בגיל הרך:

התפתחות פיסית, מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך

השיעור מקנה כלים וידע בסיסי להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם, יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים, יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

היבטים שונים של הורות

השיעור מקנה ידע תיאורטי ומעשי על חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סרטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.

התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך

הקניית ידע בסיסי וכלים להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם. הקניית יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים. יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

התפתחות שפה בגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבות תפקודי תקשורת ושפה לכישורי חיים בסיסיים, הכרות עם תהליכי התפתחות תקינה של שפה ודיבור בגיל הרך, הקניית ידע והבנה על הפרעות תקשורת ושפה שכיחים אצל ילדים, והשלכותיהן על ההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית, הכרת דרכי אבחון וטיפול בהפרעות דיבור בגיל הרך.

התפתחות אוריינות קריאה וכתיבה בגיל הרך

השיעור מקנה מושגי יסוד של מאפייני התפתחות ניצני האוריינות בגיל הרך. הסטודנטים מתוודעים אל הגישות התיאורטיות הקיימות לגבי בניית התשתית האוריינית בגיל הרך ואל הידע המחקרי.

דיאלוג עם ילדים

השיעור מתמקד בדיאלוג בין ההורה או מבוגר משמעותי )מחנך, מטפל( לילד. מטרתו ללמד מיומנויות תקשורת אפקטיבית עם ילדים ומיומנויות התמודדות עם סוגיות שונות בחיי הילד והמשפחה שבהם מתקיים הדיאלוג. הלמידה בקורס מקיפה את חיי הילד מהלידה עד גיל בית הספר היסודי ומציגה אפשרויות שונות להבנת הילד ולתגובה אליו.

התפתחות חשיבה מתמטית בגיל הרך

ילדים צעירים, בגילאי הגן, נהנים להשתמש ביכולות המתמטיות הלא פורמליות שיש להם. ילדים מונים, מתחבאים ומתמצאים במרחב, בונים, מרכיבים, מפרקים, ממיינים עצמים יוצרים צורות. חשוב שנדע לטפח את היכולות המתמטיות הנמצאות בראשית דרכן אצל הילדים. לאפשר לילדים פעילויות ומשחקים לחקור את סביבתם בעין מתמטית, תוך פיתוח חוש לכמות ולמרחב. לשוחח עם הילדים ולעזור להם להמליל את התופעות שהם רואים ויוצרים (2001, Clements ,(לשאול שאלות ובמיוחד לאפשר להם להעלות שאלות בעצמם.

שפה ומשחק

הקורס יעניק לסטודנטים ידע על התפתחות והעשרת שפה ומשחק בגיל הרך. כמו כן יידונו בקורס תפקידי המבוגר בפיתוח יכולות השפה והמשחק של הילד ותרומת יכולות השפה והמשחק להתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והרגשית של הילד. במקביל לידע התיאורטי יקנה הקורס ידע מעשי הכולל כלים לתצפית ולהערכה של יכולות שפה ומשחק של ילדים בגיל הרך, וכלים לטיפוח מיומנויות שפה ומשחק בגיל זה במסגרת גן הילדים.

טיפוח יצירתיות בגיל הרך

השיעור מיועד להקניית הבנה תיאורטית של היצירתיות ככלל ועל היצירתיות בגיל הרך במיוחד. עוד יעניק השיעור ידע על הפרקטיקה והיישום של תיאוריות על יצירתיות בטיפוח היצירתיות בגיל הרך.

דיאלוג בין מחנכים להורים במסגרות לגיל הרך

מערכת היחסים הנוצרת בין הצוות החינוכי וההורים כרוכה ברגשות ותפיסות עולם מגוונות העוסקות בטובת הילד. השיעור יתמקד במורכבות היחסים בין מחנכים להורים, בפערים בין תפיסות הצוות החינוכי את ההורים לבין תפיסת ההורים את הצוות החינוכי ובהבנת ההבדלים בין יחסי הורה-ילד ויחסי גננת-ילד, כגורם המשפיע על איכות היחסים בין הורים ומחנכים. בשיעור יוצגו דרכים שונות ליצירת דיאלוג שמאפשר לכל צד להרגיש ולממש את היותו שותף ושייך.

ניתוח וניווט התנהגות ילדים בגן הילדים

השיעור מקנה ידע על שלבי ההתפתחות של הילד בגיל הרך, הוא מתמקד בתינוקות ופעוטות ועוסק בהתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. התלמידים יכירו את תהליכי ההתפתחות הנורמטיביים ומשמעותם לגבי הסתגלותו של הילד למסגרת המשפחתית והחינוכית. כמו כן, מוצגים כלי תצפית, הערכה, ומדידה של ההתפתחות הרגשית והחברתית, של איכות הסביבה הפיסית, של המסגרת החינוכית, ושל איכות הטיפול והחינוך הניתנים לילדים. כן נידונות תכניות התערבות.

ניהול והדרכה במסגרות לגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבותה של ההתנסות הראשונית בגן הילדים עבור הילד ומשפחתו כבסיס לאמון וביטחון בעתיד. הוא סוקר את פעילותו של הצוות החינוכי בגן על פי התפיסה המערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה הם משתייכים. כמו כן נבחן מקומו של הצוות החינוכי כמקדם חקר ולמידה של ילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות.(אשכול חינך בגיל הרך) .

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך - קורסי בחירה

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך - קורסי בחירה

היבטים שונים של הורות

השיעור מקנה ידע תיאורטי ומעשי על חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סרטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.

היסטוריה של המתמטיקה

ההיסטוריה של המתמטיקה משקפת את ההתפתחות התרבות, החברה, והמדע לאורך שנים רבות. המשתתפים בשיעור ירחיבו את הידע ביחס להתפתחות המתמטיקה בהיבטים היסטוריים, ובהתייחסות לקשר בין התפתחות המתמטיקה לבין ההתפתחות החברה האנושית. במהלך השיעור מכירים הסטודנטים כמה מגדולי המתמטיקאים, והתיאוריות אותן הם פיתחו.

המחקר האיכותני

הקורס יציג בפני הלומדים את מהות המחקר האיכותני ואת יישומיו בתהליך החינוכי, יחד עם הצגת ידע מחקרי ושיטות מחקר נטורליסטיות ואיכותניות, לאור המודעות לכך שבעיות המחקר בחינוך הן מורכבות ומסובכות ולא די באמצעי מחקר כמותיים וסטטיסטיים כדי לענות עליהן. הקורס בשיטות המחקר האיכותני יתבסס הן על גישה תיאורטית והן על טכניקות לאיסוף, ניתוח והצגת נתונים מהשדה הנחקר, על איסוף ידע גלוי וסמוי והבהרתו באמצעות הסברים ותובנות מעמיקות.

הערכת פרויקטים

התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.

הפרעות קשב אצל ילדים

השיעור בוחן את הגורמים המעורבים בתסמונת הפרעת קשב. נסקרים בו מודלים המסבירים את התסמונת. ומוגדרים הסימפטומים העיקריים. כן מתוארים כלים דיאגנוסטיים, והטיפול המערכתי הכולל: תרופתי, התנהגותי, דידקטי ורגשי, במשפחה )תמיכה והדרכה( והתערבות בבית הספר.

התפתחות אוריינות, קריאה וכתיבה בגיל הרך

השיעור יקנה מושגי יסוד של מאפייני התפתחות ניצני האוריינות בגיל הרך טרם הלמידה הפורמלית בבית הספר. הסטודנטים יכירו את הגישות התיאורטיות הקיימות לגבי בניית התשתית האוריינית בגיל הרך ויתוודעו לידע מחקרי עדכני.

התפתחות חשיבה מתמטית בגיל הרך

ילדים צעירים, בגילאי הגן, נהנים להשתמש ביכולות המתמטיות הלא פורמליות שיש להם. ילדים מונים, מתחבאים ומתמצאים במרחב, בונים, מרכיבים, מפרקים, ממיינים עצמים יוצרים צורות. חשוב שנדע לטפח את היכולות המתמטיות הנמצאות בראשית דרכן אצל הילדים. לאפשר לילדים פעילויות ומשחקים לחקור את סביבתם בעין מתמטית, תוך פיתוח חוש לכמות ולמרחב. לשוחח עם הילדים ולעזור להם להמליל את התופעות שהם רואים ויוצרים (2001, Clements ,(לשאול שאלות ובמיוחד לאפשר להם להעלות שאלות בעצמם.

התפתחות פיסית, מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך

השיעור מקנה כלים וידע בסיסי להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם, יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים, יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן. 35

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶ קשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.

התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך

הקניית ידע בסיסי וכלים להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם. הקניית יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים. יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

התפתחות שפה בגיל הרך

 הקורס יקנה היכרות עם גישות שונות להסבר התפתחות שפה וידע לגבי המאפיינים של שלבי התפתחות השפה החל מהשנה הראשונה ועד גיל 6 ברמות הלשוניות השונות: הפונולוגית, המורפולוגית, הסמנטית, התחבירית והפרגמטית. כמו כן, יכלול הקורס מאפיינים של לקויות שכיחות בהתפתחות שפה בגיל הרך, דרכי האבחון והטיפול בהן והקשר שבין לקויות שפה מוקדמות ללקויות קריאה ולמידה.

טיפוח יצירתיות בגיל הרך

השיעור מיועד להקניית הבנה תיאורטית של היצירתיות ככלל ועל היצירתיות בגיל הרך במיוחד. עוד יעניק השיעור ידע על הפרקטיקה והיישום של תיאוריות על יצירתיות בטיפוח היצירתיות בגיל הרך.

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות--משפחה ועבודה--בחיי האדם.

ייעוץ לבית ספר כמערכת

עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.

ייעוץ למשפחה

אחת מהאוכלוסיות העיקריות עמם היועץ עובד הם ההורים. הקורס מציג ומקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית- מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת-קבוצות. רכישת ידע מקצועי בנושא, תאפשר ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם בצורה מתאימה מתוך הבנת תהליכים מנקודת הראות של ההורים והילד כאחד. 36

כישורי המאה ה -21 וניהול

העידן הפוסטמודרני, בפתח המאה העשרים ואחת, הנו תקופה ייחודית בתולדות האנושות והמהפכות המתרחשות בתקופה זו משפיעות, לטוב ולרע, על כל תחומי החיים. מהם הכישורים הנדרשים מאנשים בוגרים ומאנשים צעירים בתקופה זו היא שאלה שהתשובות עליה חשובות גם בתכנון וביצוע תהליכי ההכשרה של אנשים צעירים, כלומר במערכת החינוך, וגם בתחום הניהול בחינוך והניהול בכלל. במהלך הקורס הסטודנטים יכיר את מאפייני העידן הפוסטמודרני וחלק מהמיומנויות הנדרשות לתפקוד וניהול במאה העשרים ואחת.

לחנך לעתיד- סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע – פרוסמינריון

מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד. אך לשם כך על המחנכים להגדיר מהו תפקוד מיטבי של הבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו הייתה קשה מאז ומתמיד והיא קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. בשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד. לשם כך הסטודנט יכיר מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.

ליקויי למידה בקרב מבוגרים

הסמינריון עוסק בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של לקויות למידה בקרב בוגרים. הסטודנטים משתתפים במחקר אמפירי על ליקויי למידה בקרב מבוגרים.

למידה אלטרנטיבית

בשיעור מוצגות דרכי למידה אלטרנטיביות המותאמות לאוכלוסיות שונות ולהוראת דיסציפלינות שונות. ההרצאות מתמקדות בתרומת דרכי למידה אלטרנטיביות להתמודדות עם הטרוגניות של התלמידים בכיתה, בהיבטים האישיים ובהיבטים התרבותיים. מושם דגש על הקשר בין דרכי למידה אלטרנטיביות לבין מהלכים ורעיונות בפיתוח תכניות לימודים.

למידה והוראת מתמטיקה בבית הספר הקדם יסודי ובבית הספר היסודי

השיעור הזה מפתח אצל הסטודנט את היכולת להבין תהליכי חשיבה של תלמידים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים בגיל הרך ובבית הספר היסודי, תוך פיתוח היכולת לרפלקציה על הוראת מתמטיקה ולמידתה בהתייחס לתכנים העומדים לרשותנו בעידן הדיגיטלי.

למידה וקשיי למידה

הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד"כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

לשחק וללמוד - האם אפשרי?

 הקורס יעניק ידע תיאורטי ומעשי-יישומי לגבי חשיבות והשפעת המשחק על פיתוח כישורים קוגניטיביים, שפתיים, מוטוריים, רגשיים וחברתיים. בקורס יושם דגש על השימוש במשחקים לקידום תהליכי למידה בתחומים השונים ועל רכישת כלים לתכנון וביצוע של משחקים לימודיים וחברתיים, תוך התאמתם לקהלים שונים. הסטודנטים ירכשו כלים להערכת, תכנון והטמעת משחקים תוך הבנת תרומתם ויתרונותיהם לפיתוח כישוריהם של ילדים בגילים שונים. דרכי ההוראה יכללו עבודה בקבוצות ולמידה שיתופית, התנסויות, ניתוח משחקים, ניתוח מאמרים ושיח דיאלוגי כיתתי.

מבוא לאוריינות דיגיטלית

השיעור מציג מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. הוא סוקר סוגים שונים של טכנולוגיות, ומסביר את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח. כן מוצגים כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.

מבוא לטכנולוגית המידע

טכנולוגיית מידע כוללת את כלל האמצעים הטכנולוגיים המטפלים במידע, ועוסקת בשימוש במחשבים ובתקשורת מחשבים לניהול מידע. ניהול מידע כולל: אחסון, עיבוד, הגנה והעברה של מידע. בתחום החינוך יש לטכנולוגיות המידע פוטנציאל אדיר ללמידה ולפיתוח החשיבה. חשיבותם של ההיבטים הטכנולוגיים החינוכיים והחברתיים הקשורים במידע הולכת וגדלה עם העלייה בזמינות המידע והקלות בה כל אחד יכול ליצור ולהפיץ אותו. בקורס זה יוכשרו הסטודנטים במיומנויות הבסיסיות של מדעי המידע - אחזור ואיתור מידע, ייצוג המידע והשפעתו על הלמידה. כמו כן יתנסו בשימוש ובלמידה באמצעות טכנולוגיות מידע.

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

מבוא לכלכלת החינוך

הקורס יציג בפני הסטודנטים את הקשרים ההדדיים בין חינוך וכלכלה, ברמת המיקרו וברמת המאקרו. ברמת המאקרו נציג את המאפיינים של החינוך כמוצר בו מתקיימים כשלי שוק המחייבים את התערבות המדינה, את השפעתה של מערכת החינוך על צמיחה כלכלית והשתלבות במערכת הגלובלית ואת המאפיינים של ישראל בהקשרים אלו. ברמת המיקרו, נבחן את התקציב הבית ספרי ואת ניהולו הכספי של בית הספר בניהול עצמי.

מבוא למנהל חינוכי

השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במנהל החינוך.

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.

מודעות קשובה (mindfulness):

פיתוח יכולת קשב תחזיות מעידות שבעוד כעשרים שנה העולם ושוק העבודה יהיו שונים מאוד מאלו שאנו מכירים היום. לכן אנחנו לא יודעים מה יהיה הידע הנחוץ ביותר בעתיד לתלמידי בית הספר. יחד עם זאת, ברור שתלמידים צריכים לדעת איך לשים לב לפרטים, להתמקד ולהתרכז וכיצד לקיים מערכת יחסים נבונה עם עצמם ועם אחרים. כישורים אלה הם לב ליבו של תרגול מודעות קשובה (מיינדפולנס). בקורס נבחן כיצד ניתן לטפח מיומנות חיים חשובה זו אצל אנשי חינוך ותלמידים, נסיק כיצד ניתן לשלב פרקטיקות של מודעות קשובה בתהליכי ההוראה, ולהשפיע בדרך זו על נוכחות המורה בכיתה, על התכנים ועל דרכי הלמידה.

מחשבים בחינוך המיוחד

הקורס מאפשר היכרות עם יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים ותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוא דן בקבוצות אוכלוסייה וצרכיהן, והלקויות הנפוצות: לקויות פיזיות, קוגניטיביות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. נבחנים גם כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה. 

מניעת אלימות

 מטרת הקורס להעמיק את הידע ואת ההבנה בנושא אלימות, כפי שהיא מתבטאת בתחומים שונים בחברה. לדון לעומק בהסברים הפסיכולוגיים של התופעה מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות. לדון בתופעה גם מהיבט כללי של תהליכים חברתיים כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי ספר בין ילדים ומורים. במשפחה: בין הורים וילדים, בין גברים ונשים וכדומה. לדון ולהציע דרכים להתמודדות עם התופעה למען צמצום שכיחותה.

נוער בסיכון

בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי.

נוער וצעירים בחברה המודרנית

השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה"שיגור".

ניהול עובדים בשירות הציבורי

מטרות הקורס הן להקנות ידע של התפתחות שוק העבודה, הבנה של הגורמים המשפיעים עליו וכלים לניתוח התהליכים במערכת ניהול משאבי האנוש בארגון. הקורס יציג את הצדדי המיקרו והמאקרו התיאורטיים והיישומיים של מערכת ניהול משאבי אנוש בהקשרים הסוציולוגיים, הפסיכולוגיים והכלכליים, בעיקר במדינת ישראל ויחשוף את הקשר המורכב בין המערכת לבין העובד והמנהל, כמו גם היחסים בין עבודה ופנאי. הקורס ישים דגש על הדומה והשונה בין ניהול עובדים במוסדות חינוכיים, מבחינת הדרכה, מוטיבציה והתפתחות אישית. בנוסף, הקורס יעסוק בבעיות הספציפיות הקשורות לניהול המשאב האנושי בבתי הספר. בעיות של תחלופת עובדים גבוהה, תגמול שוויוני אך לא הוגן וכווני פיתוח מקצועיים וניהוליים של צוותים פדגוגיים במערכת החינוך.

ניצני אוריינות

השיעור מקנה ידע על ניצני אוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם למסגרות למידה פורמאלית בבית-הספר. הוא דן בדרכים ופעילויות לטיפוח והעשרה של ניצני אוריינות במסגרות החיים של הילד, ובהדרכה לפעילות משותפת עם ילדים המפתחים ניצני אוריינות.

סינגור עצמי

מטרת הקורס הוא להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בתהליכי תמיכה והעצמה של תלמידים לקויי למידה באמצעות סינגור עצמי (dvocate-Self). הדימוי העצמי והתנסויות המתסכלות שמאפיינות ילדים עם קשיים לימודיים או התנהגותיים, ובכלל זה לקויי למידה, מחייבת התייחסות מעט שונה. שיטת סינגור עצמי היא שיטת פעולה להגברת המוטיבציה בקרב אנשים עם קשיים ולקויות להשתלב בחברה. באמצעות סינגור עצמי, הפרט לומד כיצד לבצע לעצמו הערכה עצמית מחודשת, ולהציג בדיבור ובמעשים שינויים בחייו שיאפשרו לו לחוש בטחון בהשתלבות החברתית והלימודית.

פיתוח מודעות הורית לשפה ואוריינות

הקניית חשיבות הסביבה האוריינית בבית ביחד עם ידע תיאורטי ומחקרי על סביבה אוריינית ועל מחקרי התערבות בקהילה. בקורס יושם דגש על הסיפור והשיח ככלים לפיתוח סביבה אוריינית בגילים השונים ועל עמדות והתנהגויות הורים כלפי קריאה. במסגרת הקורס יבצעו הסטודנטים פעילות קהילתית-מחקרית במהלכה יגיעו לגני הילדים בשעות הערב ויתרגלו עם קבוצות הורים את אופן קריאת הסיפורים ופיתוח השיח סביב הסיפור. כמו כן, ייבנו איתם משחקים לטיפוח והעשרה שפתית ואוריינית. השעורים יוקדשו להיבטים תיאורטיים מחקריים ומעשיים-יישומיים של טיפוח שפה ואוריינות.

קשב וזיכרון בתהליכי קריאה וכתיבה

בסמסטר א הקורס יעסוק בקשב על היבטיו השונים, בקשר שבין תהליכי קשב לתהליכי קריאה וכתיבה, בתפקיד שממלא הקשב והזיכרון לטווח הקצר ביצירת חסמים ומגבלות בתהליך הקריאה, כמו גם בקשיי קריאה והבנת הנקרא הנובעים מהסחת קשב. בסמסטר ב הקורס יעסוק בקשר שבין קשב לזיכרון, בתפקיד הזיכרון (על סוגיו השונים), בתהליך הקריאה ובהבנת הנקרא מנקודת ראות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. יידון הקשר בין הבנת הנקרא לאופן שבו מאוחסן המידע הסמנטי והלקסיקלי בזיכרון לטווח הארוך ובאסטרטגיות לשימור מידע.

קשיי קשב וניתוח התנהגות

הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי )ABA )והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים

השיעור מקנה רקע תיאורטי על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית או לימודית. הוא מסייע לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, להכיר את התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושיטות הוראה ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.

שפה ומשחק

הקורס יעניק לסטודנטים ידע על התפתחות והעשרת שפה ומשחק בגיל הרך. כמו כן יידונו בקורס תפקידי המבוגר בפיתוח יכולות השפה והמשחק של הילד ותרומת יכולות השפה והמשחק להתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והרגשית של הילד. במקביל לידע התיאורטי יקנה הקורס ידע מעשי הכולל כלים לתצפית ולהערכה של יכולות שפה ומשחק של ילדים בגיל הרך, וכלים לטיפוח מיומנויות שפה ומשחק בגיל זה במסגרת גן הילדים.

תיאוריות באישיות ומשמעותן בחינוך

הבנת אישיות האדם מעסיקה אותנו רבות. במסגרת הקורס ייעשה ניסון לפענח את המורכבות תוך הצגת מספר תיאוריות. המטרות: להציג את המושג תיאוריה באישיות. להתמקד במספר תיאוריות כגון: התיאוריה הדינמית של פרויד, התיאוריה ההתנהגותית, תיאוריית הלמידה החברתית אלברט בנדורה, התיאוריה ההומניסטית של קרל רוג'רס, התיאוריה של אלפרד אדלר, התיאוריה הקוגניטיבית של אלברט אליס ואהרון בק. לדון בקריטריונים למיון וסיווג תיאוריות להציג ולדון בשאלה: באיזו תיאוריה לבחור במקרה הצורך במערכת החינוך.

תקשורת בין המערכת הבית ספרית

 מעורבות ההורים בבית-הספר חיונית לבית הספר. תקשורת רציפה בין ההורים לבין המורים עשויה להפוך את בית-הספר למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים ולאפשר להם להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו. למורים ולהורים אינטרס משותף לקידום הילד בכל התחומים. שיתוף פעולה בין המורים להורים, עשוי להביא לפיתוח אחריות משותפת אשר תתרום להצלחת מטרות החינוך. על מנת לקיים דיאלוג רציף ומשמעותי של מורים-הורים על המורה לפתח רגישות מקצועית והתחשבות בצורכי הילד וההורים, תוך התייחסות מלאה לשיקול הדעת של הצוות המקצועי בבית-הספר. יחסי גומלין תקינים וכבוד הדדי בין ההנהלה, המורים, ההורים והתלמידים, הינם הכרחיים לקיומה של מערכת בית ספרית תקינה. מטרת השיעור להקנות לסטודנטים רקע תיאורטי ומעשי המסייע להעצמת מעורבות ההורים בחינוך ולאפשר התנסויות ורכישת מיומנויות המעודדות את ההורים לשיתוף בחינוך ילדיהם בבית הספר, בבית ובקהילה.

לחצו כאן לעמוד התואר בחינוך