תקנון רשות המחקר

תקנון רשות המחקר

עדכון 8.1.17
 
המכללה האקדמית גליל מערבי רואה חשיבות רבה בפיתוח הפעילות המחקרית של הסגל האקדמי, כחלק מתפיסת המצוינות של המכללה כגוף הפועל ליצירת ידע מדעי חדש.
באמצעות הרשות תעודד המכללה פעילות כזאת ותפתח כלים המיועדים לסייע בנדון לחברי הסגל.
 

א. מבנה ארגוני:

חברי רשות המחקר מתמנים ע"י הנשיא לתקופת כהונה של 3 שנים ומאושרים ע"י המועצה האקדמית. חבר ברשות המחקר שסיים את תקופת כהונתו יוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת. מי שכיהן כחבר ברשות המחקר לאורך שתי תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב ולכהן כחבר ברשות המחקר אלא רק לאחר הפסקה של שנה.
הרכב רשות המחקר:
ראש רשות המחקר: חבר סגל קבוע בדרגת פרופסור.
חברי רשות המחקר: 5 חברי סגל נוספים. (כל חברי רשות המחקר יהיו בעלי דרגה אקדמית של מרצה בכיר ומעלה או בעלי דרגה אקדמית של מרצה אשר זכו במענקי מחקר משמעותיים).
רכזת רשות המחקר.
מניין חוקי לקיום ישיבות רשות המחקר הוא ראש רשות המחקר ו-2 חברי סגל נוספים מבין חברי רשות המחקר.
רשות המחקר תמנה ועדת מחקר מצומצמת שתעסוק בנושאים שוטפים כגון אישורי בקשות מהתקציב האישי במערכת המקוונת ואישורי ועדת אתיקה. הוועדה תכלול את ראש הרשות ו-2 חברים נוספים שנבחרו מרשימת חברי הרשות.

ב. תחומי ונושאי פעילות:

  1. המכללה האקדמית גליל מערבי מעמידה לרשות חברי הסגל האקדמי, תקציב אישי שנתי בגין תקציבי מחקר, שמטרתו קידום פעילות מחקרית וטיפוח קשרים אקדמיים. התקציב האישי השנתי ממומן ע"י המכללה והות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב), ומושתת על הסכם קיבוצי שנחתם בין המכללה למרצי הסגל הבכיר משנת 2011, על פיו המוסד יעמיד מדי שנה תקציב להשתלמויות ולעידוד המחקר לחברי הסגל האקדמי הבכיר במוסד. התקציב האישי מחושב ביחס לדירוג האקדמי ואחוזי המשרה של חבר הסגל. חבר סגל בדירוג אקדמי של מרצה/מורה בכיר ומעלה זכאי לתקציב של עד 3,500$ בשנה, וחבר סגל בדירוג אקדמי של מרצה/מורה זכאי לתקציב של עד 3,000$ בשנה. התקציב יינתן לצבירה של עד שנתיים. (תקציב דו שנתי). הקריטריונים לקבלת התקציב האישי מופיעים ב-"נוהל הגשת בקשות מימון מרשות המחקר-תקציב אישי".
  2. בנוסף לתקציב האישי, המכללה מקצה מדי שנהתקציב כללי שמטרתו העיקרית היא לעודד מחקרים/פרסומים של חברי סגל המכללה, שיש בהם כדי לקדם את מעמדם האקדמי ואת שמה של המכללה. הקריטריונים לקבלת התקציב הכללי מנוסחים ב-"נוהל הגשת בקשות מימון מרשות המחקר- תקציב כללי".
  3. במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם מרצי הסגל במכללה נקבע שיינתנו גמולים כספיים בגין מצוינות במחקר. הקריטריונים לקבלת גמולי הצטיינות במחקרמופיעים במסמך "הקריטריונים לקבלת גמולי הצטיינות במחקר".
  4. על פי הנספח להסכם הקיבוצי הפחתת הוראה בגין מחקר תינתן למרצים אשר זכו בתקציבי מחקר מגורמים חיצוניים בגובה של מעל 100,000 ש"ח ובהתאם להחלטת ועדת מחקר. התנאים להפחתת שעות הוראה בגין מחקר מופיעים ב"נוהל הפחתת שעות הוראה בגין מחקר".
  5. ועדת המחקר תשמש גם כוועדת האתיקה של המוסד בנושאי מחקר,  ותבחן את העקרונות האתיים של ביצוע מחקרים של חברי סגל במכללה. העקרונות לקבלת אישור מוועדת האתיקה מופיעים ב"טופס בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה".
  6. רשות המחקר מקיימת שיתוף פעולה מלא עם ספריית המכללה שבמסגרתו ניתן לקבל סיוע בשירותי מידענות, לצורך קידום הפעילות המחקרית של החוקרים במכללה. שירותי המידענות כוללים בין היתר את הנושאים הבאים: איתור קולות קוראים למענקי מחקר והפצתם למרצים, סיוע למרצים בחיפוש אחר כתבי עת ודירוגם האקדמי המתאימים לפרסום והדרכות בשימוש במשאבים דיגיטליים לניהול ביבליוגרפי ושיתוף קבצים.
  7. רשות המחקר תסייע למרצים בהגשת הצעות מחקר לגופים חיצוניים. הצעות מחקר של חברי הסגל לגופים חיצוניים יוגשו אך ורק באמצעות רשות המחקר לפי "נוהל הגשת בקשות תמיכה לגופים חיצוניים".
ג. נוהל שינוי התקנון ואופן הגשת ערעור על החלטות רשות המחקר:
 
1.  שינויים בתקנון יובאו לאישור המועצה האקדמית.
2. מרצה המבקש להגיש ערעור על החלטות רשות המחקר יגיש ערעור בכתב לרשות המחקר. רשות המחקר תבדוק את הערעור מול נשיא המכללה.
 
 
לנהלים וטפסים נוספים של רשות המחקר לחצו כאן