נהלים וטפסים

נהלים וטפסים של רשות המחקר

נהלים להגשת בקשות לרשות המחקר

טפסים להגשת בקשות לרשות המחקר

טפסי החזר הוצאות - הנה"ח

נהלים וטפסים לטיפול בהצעות מחקר שהוגשו לגופים חיצוניים